GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Utgåva 2018 - 14

Energimarknadsrapporten

Högtrycket är tillbaka

Ingress och text (allmänt om väder, summering av veckan). Och lite lorum ipsum edit loteum. Dold sida, är för kunder som får Energimarknadsrapporten. Tills vidare på extern webben ev förflyttning til Mina sidor i ett senare skede. Innehållsinput från Helena Herling Länkning hit från mail som går till kunden. Puff på relevant sida att anmäla sig till energimarknadsrapporten.

Den kylslagnaavslutningen på vintern har dränerat överskottet i hydrologin som nu istället visar ett svagt underskott. Kylan har också försenat snösmältningen vilket gett oss en släng av så kallad "vårknipa"Den kylslagnaavslutningen på vintern har dränerat överskottet i hydrologin som nu istället visar ett svagt underskott. Kylan har också försenat snösmältningen vilket gett oss en släng av så kallad "vårknipa"Den kylslagnaavslutningen på vintern har dränerat överskottet i hydrologin som nu istället visar ett svagt underskott.
 
Kylan har också försenat snösmältningen vilket gett oss en släng av så kallad "vårknipa"Den kylslagnaavslutningen på vintern har dränerat överskottet i hydrologin som nu istället visar ett svagt underskott. Kylan har också försenat snösmältningen vilket gett oss en släng av så kallad "vårknipa"Den kylslagnaavslutningen på vintern har dränerat överskottet i hydrologin som nu istället visar ett svagt underskott. 

 

Börspris  prognos

Börspris

Trend

1 vecka

ENOQ3 - 18 Fast

Mellean -1 och -3

ENOYR-19 Fast

Mellan -1 och -3

Gaspool (YR-19) Fast

+/-1

System Spot Rörligt

Mer än - 3

Q3=Kvartal tre, YR=År, 19=2019, EN=Elektricitet Norden

Tabeller och diagram

Här hittar du tabeller och diagram för kol, kraft, olja, makro

Begreppsförklaring

Bidragssystem för att öka produktionen av förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. De energikällor som har rätt att få elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Prissäkring för en bestämnd el-volym under en framtida tidsperiod. Terminerna handlas på energibörsen Nasdaq OMX Commodities.

Den aktuella valutakursen för att växla 1 euro till svenska kronor. 

Elterminerna vars leverans sker inom 6 månader.

Händelser som påverkar utbudet eller efterfrågan av en vara på en marknad.

Mängden vatten, översatt i elenergi (producerad vattenkraft), i Norge och Sverige fördelad på vatten - och snömagasin (inklusive markvatten) i förhållande till en normalsituation.

Marginalkostnaden för kolkraftsproduktion.

Spotpriset i genomsnitt under den refererade tidsperioden.

Den rörliga kostnaden för att producera ytterligare en enhet av en vara. Detta innebär att fasta kostnader och uppstartskostnader inte ingår. 

Nasdaq OMX Commodities. Den finansiella börsen där nordisk el handlas. Innan kallad NordPool.

Vid produktion av el med hjälp av vattenkraft regleras vattenflödet i vattendraget för att producera den mängd el som marknaden efterfrågar för stunden. Detta gör att vattenflödet blir annorlunda i ett reglerat flöde jämfört med ett oreglerat flöde. All nederbörd som kommer i ett tillrinningsområde måste produceras eller spillas i ett oreglerat flöde.

En prisrörelse i motsatt riktning som sker utan att fundamenta förändras, inträffar efter en stor prisrörelse uppåt eller nedåt.

Den aktuella sinnesstämningen/psykologin i en marknad. Ett svagt sentiment resulterar i att priserna faller utan att fundamenta ändrar sig. Ett starkt sentiment resulterar i att priserna stiger utan att fundamenta ändrar sig.

Aktörer tvingas köpa tillbaka korta positioner då marknadspriset stiger kraftigt.

Det aktuella elpriset för nästkommande dags 24 timmar. På den nordiska elmarknaden sätts spotpriset på Nord Pool Spot AS.

Spotpris för den samlade nordiska marknaden innan överföringsbegränsningar på kraftkablar mellan geografiska områden beaktats. 

Tilldelade för det mesta men ibland utaktionerade rättigheter inom EU för utsläpp av CO2.  Handeln med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen till lägsta möjliga kostnad. 

Är metoder och tillvägagångsätt för att försöka förutse den framtida prisutvecklingen.  

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up