GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solig äng

Producera egen el

Vill du veta mer?

Kontakta mig

Du som producerar el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, kan sälja din el till oss.

När du säljer din el till oss baserar vi din ersättning på priset hos de nordiska elbörserna, Nord Pool Spot och NasdaqOmx Commodities. När det gäller ersättningen för elcertifikat använder vi oss av de prisnoteringar som finns hos SKM (SvenskKraftMäkling).

Som elproducent till oss får du

  • En personlig säljare som ger dig rådgivning kring elavtal och prisbildning.
  • Löpande elmarknadsinformation i form av en rapport från vår elhandel för att ge dig underlag för dina energibeslut.
  • Kostnadsfritt följa din inmatning av elenergi och skapa dig rapporter över utfallet på Mina sidor.
  • Inbjudningar till kundseminarier för att diskutera aktuella och spännande producentfrågor.

Ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. 

Som elproducent har du även olika ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. Har du Göteborg Energi Nät AB som elnätsleverantör kan du läsa mer om dessa här nedan.

Våra producentavtal

Portföljavtal

Aktiv

Med Aktiv Portfölj kan du som elproducent själv bestämma vilken volym du vill prissäkra under en period när du ser det som prismässigt klokt. Du beslutar också över hur många månader som detta ska gälla. 

Fördelen är att du kan få en bättre uppfattning om dina intäkter på förhand och att du kan fatta ett informerat beslut tack vare våra rapporte­ringsverktyg och analyser av marknaden. Vi på Göteborg Energi sköter även administrationen och genomför prissäkringen. 

Förvaltad 

Våra erfarna portföljförvaltare på Göteborg Energi bevakar energimarknaden och genomför prissäkringar åt dig. 

Prissäkringarna genomförs löpande fyra kvartal framåt och det förvaltade elpriset byggs upp steg för steg till en säkringsgrad som motsvarar 60% av din prognostiserade elproduktionsvolym. Enkelt och tryggt.

Vill du veta mer?

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten. 

Elcertifikat & kvotplikt

De elproducenter som producerar förnybar elproduktion så som vindkraft och vattenkraft blir tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. 

Våra säljare

Du som är vatten- eller vindelproducent kan vända dig till Ola eller William, medan du som vill diskutera större solcellsanläggningar med fördel kontaktar Mirza eller Ola. Mindre företag och Brf:er som är nyfikna på solenergi - ta kontakta med Henrik.

Är du mikroproducent?

Om du är mikroproducent kan du sälja din överskottsel via oss,
om du uppfyller följande kriterier:

  • Har konsumtion och produktion hos Göteborg Energi.
  • Konsumerar mer än du producerar.
  • Har en huvudsäkring om max 63 A motsvarande 43,5 kW.
  • Är ansluten till det konsessionspliktiga nätet.
  • Överlåter dina ursprungsgarantier till Göteborg Energi.
  • Du har rätt till ersättning för dina elcertifikat.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus