GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.
 

Aktuellt timpris

Prisprognos rörligt elpris

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 52,67 53,97 88,02 88,13
Elcertifikat 0,32 0,32 0,32 0,32
Påslag 6,90 6,90 6,90 6,90
Pris exkl. moms 59,89 61,19 95,24 95,35
Baseras på medelpris för oktober 2022
En fast årsavgift på 360 kr/år tillkommer.

Vilket elområde tillhör vårt företag?

Sverige är indelat i fyra elområden, vilket elområde ditt företag tillhör styrs av var i Sverige ni är placerade:

  • Elområde 1: Norra sverige som bland annat täcker in orterna Skellefteå och Piteå

  • Elområde 2:  Ett område som bland annat täcker in orterna Umeå och Sundsvall

  • Elområde 3: Ett område som bland annat täcker in orterna Gävle, Stockholm, Göteborg, Varberg 

  • Elområde 4: Ett område som bland annat täcker in orterna Falkenberg och Malmö 

För detaljerad karta över elområdena: Här kan du se vilket elområde ni tillhör (extern länk)

Elpriset november 2022

Första halvan av november innebar milt, nederbördsrikt och mycket blåsigt väder vilket i sin tur resulterade i låga spotpriser och en nedgång på terminspriserna.  

Allt eftersom vattennivåerna sjunkit tillbaka och vädret blivit mer högtrycksbetonat så har vattenkraftsproducenter kunnat återta kontroll, och spot- och terminspriser har stigit kraftigt. Den nordiska hydrologiska balansen har under månaden försämras till ett relativt stort underskott. 

Det genomsnittliga priset för SE3 var 120 EUR/MWh under november, en ökning med 46 EUR/MWh jämfört med oktober och för prisområde 4 ökade priset med närmare 50 EUR/MWh till 124 EUR/MWh. I norra Sverige blev priset för november 112 EUR/MWh vilket är det högsta månadspriset som noterats. Således relativt små prisskillnader mellan norra och södra Sverige. 

Prisökningen i Sverige kan delvis förklaras av att isläggning skett på älvarna och att det varit problem med isbildning på vindkraftverken under månaden vilket begränsat kapaciteten för elproduktionen samtidigt som temperaturen är lägre än föregående månad vilket ökat elbehovet för uppvärmning.

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för varje månad respektive år.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren. Diagram som visar hur många procent av konsumentens elförbrukning som det ska finnas elcertifikat för.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up