GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Interiör Rya kraftvärmeverk - en anställd går ner för en trappa med en gul vägg som bakgrund.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Utöver planerna på en bioångpanna har ny teknik testats på Rya kraftvärmeverk som gör det möjligt att använda flytande biobränslen. Detta samarbete med Siemens är en världsnyhet för gaseldade kraftvärmeverk!

AKTIVITETER
UNDER 2021

Satsningar som rustar
oss för framtiden.

Vi rustar för framtiden

Göteborg har utnämnts till världens mest hållbara resmål fem år i rad. Det gör att vi som energibolag har all anledning att fortsätta våra ansträngningar att leda och inspirera i omställningen. Många av Göteborgs företag delar dessa höga ambitioner och vill leda omställningen i sina respektive branscher. För att möjliggöra detta gör vi allt vi kan för att utveckla energisystemet så att dessa företag kan fortsätta vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Vår jakt på att minska utsläppen överallt

Under 2021 har vi fortsatt resan mot vårt mål att ha fasat ut det sista fossila från vår fjärrvärmeproduktion till 2025. Tillståndsansökan för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk samt uppgradering av förnybar produktion i Rya värmecentral pågår, flera mindre biobränslepannor planeras, fjärrvärmedistributionen förstärks samt provborrning för geotermi i Högsbo pågår. Koncernens direkta klimatpåverkan redovisas i koldioxidekvivalenter i tabellen på sid 58 i den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen. 

Dessa utsläpp omfattar förutom koldioxid även läckage av metan, köldmedia samt svavelhexafluorid. Andra utsläpp från vår produktion är kväveoxider, stoft och svavel. Utsläppen mäts kontinuerligt och vi arbetar ständigt för att minska dem. Här kan nämnas exempel såsom trimning av brännare och inköp av bioolja med lägre askhalt vid Angered panncentral och installation av ny detektionsutrustning för köldmedia läckage i Rya värmepumpar.

Satsningar på förnybara och effektivare energilösningar

Vi bygger ut elnätet

Göteborgs behov av el kommer att öka kraftigt de närmaste åren, vilket gör att vi har ökat våra elnätsinvesteringar med 25 procent. Men Göteborg behöver mycket mer el än så. Vi driver därför på för att Svenska Kraftnät ska fördubbla effektkapaciteten till Göteborg innan 2030.

Förstudie om bioångpanna vid Rya kraftvärmeverk

För att fasa ut fossila bränslen planerar vi att söka ett nytt tillstånd för vår befintliga anläggning för el- och värmeproduktion i Ryahamnen. Vi vill bygga en bioångpanna för att kunna sluta använda naturgas. Samtidigt vill vi anpassa anläggningen så att den ska kunna användas för separat el- eller värmeproduktion för att kunna motverka kapacitetsbrist i elnätet.

Tryggare fjärrkyla

En ny ledning för fjärrkyla mellan Lilla Bommen och Lindholmen via Frihamnen är nu färdigbyggd. Detta minskar risken för att vi inte ska kunna få fram fjärrkyla till våra kunder under heta sommardagar.

Geotermisk värme en kilometer under Högsbo

I Högsbo finns nu ett tusen meter djupt borrhål – den djupaste borrningen som har genomförts i Göteborg hittills. Enkelt innebär utvinning av geotermisk energi att vatten pumpas djupt ner i berggrunden för att värmas upp innan det används för att göra fjärrvärme. Vi fortsätter att undersöka om detta kan vara något för Göteborg. Tack till Energimyndigheten för delfinansiering.

Minskad användning av skadliga kemikalier 

Vi fortsätter arbeta för att minska vår användning av farliga ämnen. Nyttan är inte bara en minskad miljöbelastning utan också en högre medvetenhet om kemiska risker och en säkrare arbetsmiljö. Med systematisk kontroll och begränsning av kemiska produkter och uppföljning hoppas vi kunna bibehålla en god kemikaliehantering. Nu väntar nya utmaningar och Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram innehåller nytt mål för utfasning av skadliga ämnen. Utfasningsämnen ska bort och prioriterade riskminskningsämnen ska halveras till 2030. Därför har fokus under 2021 riktats mot förberedelser inför de utmaningar som det nya miljömålet innebär.

Våra leverantörsdagar var både digitala, fysiska och välbesökta.

Göteborg Energis VD Alf Engqvist och Kommunikationsdirektör Anette Myrheim står i en tv-studio tillsammans med några kollegor i bakgrunden.

Inköp med effekt

Våra stora investeringar kräver allt högre effektivitet i vårt arbete och vi har därför fortsatt vår kompetensförstärkning inom inköp under 2021 – ett år med 1504 olika leverantörer och upphandlingar för sammanlagt 4,1 miljarder kronor. Vi ställer en mängd olika krav vid våra upphandlingar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vanligen görs minst tio uppföljningar varje år för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra ställda miljökrav. Vi vill också främja möjligheterna till arbete för göteborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

För att utveckla våra leverantörskrav och öka affärsmässigheten i våra inköp har vi öppnat upp för mer dialog med nuvarande och framtida leverantörer. Flera aktiviteter har genomförts under året - exempelvis vår leverantörsdialog med 17 strategiska avtalsleverantörer om våra respektive utmaningar för att nå hållbara lösningar. Under våra marknadsinvesteringsdagar kom ca 300 leverantörer för att få veta mer om våra kommande investeringar och hur man blir leverantör till oss. Här hittar du vår årliga upphandlingsplan, där man också hittar vår uppförandekod för leverantörer

Mobil arbetsplats

Stora delar av vår personal jobbar i fält och hjälper våra kunder med deras frågor. Med  ny teknik ser vi till att rätt information når fram snabbare, vilket gör alla mer effektiva  i vardagen. Utöver att använda digital teknik för våra mobila arbetsplatser digitaliserar vi även arbetsintensiva processer. Vi använder nya möjligheter att ta bättre beslut med hjälp av dataanalys och AI.

En hand som klickar på en smart skärm.

En hand som klickar på en smart skärm.

Minska klimatpåverkan från avfall

Inköp av utrustning, material och tjänster är nödvändiga för att underhålla och utveckla vårt energisystem, men det innebär också klimatpåverkan från produktion av kom-ponenter, avfallshantering, transporter m.m. I tabellen till höger kan du få en bild av våra avfallsflöden. Att mängderna avfall varierar från år till år beror främst på vilka investeringar och projekt som vi genomfört under året. För att minska vårt avfall arbetar vi exempelvis med smartare hantering av massor, högre andel utsortering och materialåtervinning, inköpskrav på leverantörer och produkter samt ökad återföring av bioaskor till skogen. Huvuddelen av askorna återför vi redan idag till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, medan en mindre andel måste deponeras. Bottensanden från vår biobränslebädd nyttjas vidare som jordförbättringsmaterial och även andra användningsområden utreds.

Restprodukter (ton) 2019 2020 2021
Bottensand från biopanna 2 631 1 953 2 356
Flygaska från biopanna (flis+pellets) 2 252 1 860 2 058
Avfall (ton) Kvantitet 2019 Kvantitet 2020 Kvantitet 2021 Behandlingsmetod
Icke farligt avfall
Matavfall 6 3 3 Biogasproduktion
Papper, kartong och wellpapp 92 47 648 Materialåtervinning
Glas 16 9 8 Materialåtervinning
Plast 7 4 4 Materialåtervinning
Metaller och skrot 2 034 143 390 Materialåtervinning
Avfall till sortering 71 66 65 Behandling och återanvändning
Förorenade massor (KM> MKM> FA)* 36 889 18 172 35 192 Behandling och återanvändning
Massor (<KM)* 5 501 18 172 3 846 Återanvändning
Vattenhaltigt slam 104 343 71 Behandling
Icke brännbart verksamhetsavfall 6 873 762 206 Behandling eller deponi
Övrigt icke farligt avfall 384 203 178 **
Farligt avfall
Elektronik 37 32 17
Batterier 2 1 4
Spillolja 89 9 9
Ljuskällor 1 1 1
Förorenade massor (> FA)* 2 308 1 384 76
Transformatorer 100 610 87
Kondensatorer och brytare 0 0 0
Ledningsstolpar 136 87 62
Slam innehållande farliga ämnen 270 287 173
Kabelskrot 22 8 2
Olja innehållande PCB 0 2 1
Övrigt farligt avfall 35 75 23

* KM = Känslig markanvändning. MKM = Mindre känslig markanvändning. FA = Farligt avfall.

** Behandlas med lämplig metod för respektive avfall hos mottagare med erforderliga tillstånd enligt miljöbalken.

Vi vill göra mer för biologisk mångfald

Utan tillräckligt mycket biologisk mångfald kollapsar ekosystemen. Det gäller även ekosystemtjänster som matproduktion, rent vatten och biobränslen som vi och vår välfärd är så beroende av. Under året har vi därför startat ett arbete med syfte att skaffa oss kunskap om hur Göteborg Energi kan arbeta mer systematiskt i denna viktiga fråga.  

Pollinerare har en nyckelroll och tar i dag stor skada av förändrat klimat, monokulturer och användning av bekämpningsmedel. Därför samarbetar vi med Beepartners för att öka medvetenheten om problemet. Vi är fadder åt fem bisamhällen och ger honungen som välkomstpresent till våra nyanställda.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify