GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRA PRIORITERADE
HÅLLBARHETSFRÅGOR

Våra tio viktigaste frågor.

Våra prioriterade hållbarhetsfrågor

Inom dessa områden gör vårt agerande stor skillnad och vi samtalar löpande med vår omvärld om något bör justeras eller läggas till.

Förklaring till värdemätarna: Grön = vi är nöjda; Gul = vi är inte nöjda; Röd = vi är missnöjda.

En graf föreställande en mätare som pekar på rött.
En graf föreställande en mätare som pekar på rött.

1. Hälsa och säkerhet i arbetet

En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att ingen ska skada sig på jobbet och vi hjälper medarbetare att göra kloka hälsoval. Under 2021 inträffade fem olyckor som ledde till medarbetares frånvaro. Målet är självklart noll.

2. Investeringar i infrastruktur

Vi bygger infrastruktur för energi och stadsfiber som är helt nödvändig för göteborgarnas dagliga behov och önskemål. Under 2021 investerade vi totalt 1 166 miljoner kronor  i underhåll och för att bygga nytt.  Vi är nöjda med att ha lyckats åstadkomma så mycket under året.

3. Tillgänglighet

Våra verksamheter måste fungera dygnet runt alla dagar i veckan för att nästan alla andra verksamheter i Göteborg ska fungera. Och för att livet där hemma ska kännas tryggt. 

Tillgänglighet 2019 2020 2021
Medelavbrottstid elnät min/kund 26 20 23
Totalt antal avbrott/totalt antal kunder (SAIFI) 0,85 0,50 0,51
Tillgänglighet fjärrvärme % 99,95 99,97 99,99
Tillgänglighet gas % 99,99 99,99 99,99
Tillgänglighet fjärrkyla % 99,90 99,98 99,95
Tillgänglighet stadsfiber % 99,95 99,99 99,99

4. Utsläpp till luft och klimatpåverkan

Vi har utsläpp från egen verksamhet och påverkar även andras utsläpp (läs mer under Klimathotet är gränslöst). Vi arbetar aktivt med att reducera vår klimatpåverkan oavsett var utsläppen sker. Den kalla vintern märks i våra ökade utsläpp förra året, något vi inte är nöjda med.

5. Energiåtervinning

Vår verksamhet tar vara på möjligheten att minska råvaruanvändningen i energisektorn, främst genom återvinning av energi från raffinaderier och avfallsförbränning. Under 2021 har våra kunders värmeleverans kommit från 69 procent återvunna källor.

6. Energieffektivisering

För klimatet är lägre energianvändning oftast bra. Vi arbetar därför med att minska energianvändningen i våra anläggningar och förluster i våra nät. Vi erbjuder också råd om energieffektivisering och energitjänster till våra kunder. Under 2021 har vi genomfört energibesparingar motsvarande 7,8 GWh.

7. Attraktiv arbetsgivare

Vi behöver locka till oss samhällets alla förmågor för att lösa stora utmaningar. Därför följer vi kontinuerligt i vilken grad våra medarbetare känner sig som ambassadörer. Sedan 2020 mäter vi Employee Net Promotor Score (eNPS) och vårt resultat ligger på 11, jämfört med 10 förra året.

8. Mångfald och jämställdhet

Forskning visar att jämställda arbetsplatser med mångfald är mer innovativa och lönsamma än andra. Under 2021 har tyvärr andelen kvinnor minskat något, men andelen med utländsk bakgrund fortsätter att öka.

9. Forskning och utveckling

Vi har närhet till några av Sveriges främsta lärosäten och verksamhet i en av landets mest innovativa regioner. Det ger en särskilt stor möjlighet att bidra till utveckling i för oss relevanta områden. Under 2021 har vi medfinansierat olika utvecklingsprojekt med sammanlagt 5,5 miljoner kronor.

10. Lokalt samhällsengagemang

Vårt uppdrag och vår vision är att bidra till ett hållbart  göteborgssamhälle. Genom att samarbeta med lokala  organisationer kan vi på fler sätt bidra till en hållbar stad. Ofta syftar dessa samarbeten till att Göteborg ska vara en bra stad att besöka, bo och arbeta i.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify