GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT ENERGISYSTEM

Klimathotet är gränslöst

Klimathotet är gränslöst

Europas elproduktion står för en stor del av kontinentens klimatpåverkan. Visst kan det kännas långt till tyska och polska kolkraftverk, men Göteborgs energisystem är en integrerad del av det nordeuropeiska elsystemet. Därför är det viktigt att blicka utanför staden och det egna landets gränser.

Europas största kolkraftverk ligger lika nära Göteborg som den svenska vattenkraften i norr.

Kolkraftverk i Tyskland, disig luft och rök som bolmar från skorstenar.

Klimatbokslut 2020 enligt Greenhouse Gas Protocol

Bokslut för 2021 blir tillgängligt våren 2022

Vårt klimatbokslut ger kunskap

För att få en heltäckande bild av hur vi påverkar klimatet räknar vi ut hur våra utsläpp påverkar andra utsläpp i energisystemet. Vi vill att våra insatser minimerar klimatutsläppen, oavsett var utsläppen sker. Vi genomför årligen ett klimatbokslut baserat på den senaste forskningen om energisystemet. Vi delar gärna med oss av det till intresserade.

Logotyp CDP.
Logotyp CDP.

Våra produktnyckeltal ger en snävare bild än klimatbokslutet

Det finns många sätt att räkna på klimatpåverkan. Våra produktnyckeltal är beräknade enligt de principer som Värmemarknadskommittén (VMK*) har enats om. De anger hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv. Men till skillnad från klimatbokslutets metodik tas ingen hänsyn till hur Göteborg Energis verksamhet påverkar utsläppen i andra delar av energisystemet. 

Dessutom belastas vår fjärrvärme av avfallsförbränningens klimatpåverkan – nyckeltal som egentligen hör hemma hos de producenter och konsumenter som skapar avfallet. Detta ger relativt höga värden för vår fjärrvärme trots att den minskar den klimatpåverkan som annars hade orsakats av deponering. Enligt VMK bör dessa produktnyckeltal användas för redo-visning av historiska utsläpp, men de är inte lämpliga som underlag för framåtriktade beslut.

* VMK består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige.

Produktnyckeltal (g CO2-ekv/kWh) 2019 2020 2021
Fjärrvärme 75 48 62
Fjärrvärme, Bra Miljöval 9 10 10
Kyla 0 0 0

Vad påverkade våra produktnyckeltal under 2021?

Enligt VMKs beräkningsprinciper är fjärrvärmens klimatpåverkan för år 2021  högre än året innan. 2021 var ett kallare år med undantag av oktober månad som var  varmare än 2020. Den totala tillförda energin har ökat och därmed har även andelen av Göteborg Energis egen produktion ökat. En del av den ökade produktionen har skett med fossila  bränslen, framförallt naturgas, vilket ökat fjärrvärmens klimatpåverkan enligt VMK. Beräkningen tar inte hänsyn till systemeffekter som att behovet av kolkraft minskat till följd av vår användning av naturgas för kraftvärmeproduktion. Vår fjärrkyla har enligt VMK:s beräkningsprinciper ingen klimatpåverkan.

Produktleveranser till kund (GWh) 2019 2020 2021
Fjärrvärme 3316 3131 3642
Kraftvärmeel naturgas 407 53 272
Förnybar kraftvärmeel 41 20 32
Förnybar el från sol/vind 72 80 71
Fjärrkyla 86 82 82
Biogas 89 71 85
Gashandel inkl. biogas 1682 1573 1120
Överföring gasnät 620 614 753
Överföring elnät 4123 3984 4135
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify