GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett barn sitter vid ett köksbord och ritar.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

INTRESSENTDIALOG

Vi välkomnar synpunkter!

Intressentdialog

För att veta att det vi gör motsvarar kraven som ställs på oss har vi en regelbunden dialog med våra intressenter. Det sker på många plan och arenor, med bransch, näringsliv, akademi och privatpersoner. Vi gör vårt bästa för att alltid vara öppna, transparenta och lyhörda för förslag och önskemål. Vi vill ge snabba och korrekta svar.

Intressenter Aktiviteter (frekvens)
Kunder, privata och företag Webbplats (löpande) Kundbesök (regelbundet Kundutskick/nyhetsbrev (löpande)
Kundundersökningar (regelbundet) Prisdialogen (löpande) Registrering av kundsynpunkter (löpande)
Medarbetare och fackliga organisationer Arbetsplatsträffar (1 gång/månad) Arbetstagarrepresentation i styrelsen(regelbundet) Medarbetarenkät (löpande)
Intranät (löpande) Samverkan med fackliga företrädare(regelbundet) Informationsträffar/seminarium (löpande)
Ägare Kontakter (löpande) Styrelsemöten (regelbundet)
Årsstämma (årligen) Ägardialog, med Göteborgs Stadshus AB (årligen)
Myndigheter Dialog med olika tillståndsmyndigheter i olika sammanhang (löpande)
Nätverk, medlemskap och övriga samarbeten Sustainability and Maintenance Global Center Ekonomisk Förening (löpande) Fossilfritt Sverige (löpande) CSR Västsverige (löpande)
Göta älvs Vattenvårdsförbund (löpande) Luftvårdsförbundet för Västra Sverige (löpande) Västra Götalandsregionens klimatstrategi (löpande)
Samarbetspartners och akademi Forskning- och utvecklingsprojekt (löpande)
Leverantörer Avstämning av avtal (årligen) Bygg- och projektmöten (löpande) Uppföljning av miljörelaterade och etiska krav hos minst tio leverantörer/år
Ideella organisationer Påverkansarbete (löpande) Samrådsprocesser (löpande)
Bransch Medlemskap i branschföreningar och nätverk både nationellt och på EU-nivå (löpande)
Allmänheten Informationsinsatser (löpande) Medverkan i evenemang (återkommande) Samrådsprocesser (löpande)
Skola Arbetsmarknadsdagar (regelbundet) Medverkan vid Vetenskapsfestivalen (årligen)
Kommunala systerbolag och förvaltningar Samverkan (regelbundet)

Din röst räknas

Under 2021 införde vi en ny effektavgift på elen som våra villa- och företagskunder köper. Tack vare konstruktiva förslag från våra kunder har vi nu förbättrat hur effektavgiften fungerar. Tack för det!

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify