GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

AKTIVITETER
UNDER 2021

Gemensamma
utvecklingsprojekt

Gemensamma utvecklingsprojekt

Det viktigaste målet med vårt utvecklingsarbete är att bidra till ett hållbart Göteborg – och för att klara omställningen måste vi jobba tillsammans. Därför samarbetar vi med våra kunder och partners och prövar olika lösningar på våra gemensamma komplexa energiutmaningar.

Just nu handlar utmaningarna framför allt om att fasa ut klimatpåverkande energiproduktion och att hantera effekttoppar i el- och fjärrvärmesystemen. I framtiden vill vi bli klimatpositiva och bidra till att minska halten koldioxid i atmosfären, inte bara utsläppen. 

Olika former av efterfrågeflexibilitet kommer vara en viktig komponent i det framtida elsystemet – för att kunna hantera ett större elbehov med befintlig infrastruktur i en situation med mer förnybar variabel elproduktion.

Flera effektfulla samarbeten

Vi deltar i EU-projektet Flexigrid som leds av IMCG och Chalmers och syftar till att ta fram olika stödtjänster till elnäten. Vi är även med i ett spännande samarbetsprojekt som Energimyndigheten stöttar där elbilar och deras batterier utgör en möjlighet att stötta elnätens eller en byggnads behov – V2X. Detta görs i samarbete med Polestar, Cetek, Ferroamp och Chalmers, det vill säga aktörer i hela leveranskedjan. Dessutom har fastighetsbolaget Castellum tagit initiativ  till att utveckla en effektstrategi tillsammans med oss och fyra andra energibolag. Syftet är att ta fram en strategi för hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elnätsystemet – där fastigheter blir en aktiv del i helheten.

Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.
Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Tillsammans med Riksbyggen och andra aktörer deltar vi sedan tidigare i utvecklingsprojektet Positive Footprint Housing. Arbetet kretsar för vår del kring möjligheterna att nyttja ett energilager av begagnade elbussbatterier som installerats i bostadsrättsföreningen Viva. Fokus i arbetet är nu att med smart styrning i nära realtid optimera utnyttjandet av alla brf Vivas energiinstallatio­ner för bästa energieffektivitet med smart styrning i nära realtid.

HSB Living Lab 

Syftet med HSB Living Lab är att i ett tioårigt samarbete med en rad olika partners skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong. Byggnaden innehåller 29 bostäder och är uppkopplad med ett stort antal sensorer. Här finns stora möjligheter att snabbt testa nya lösningar på energiområdet, och att få återkoppling från de som bor i denna spännande miljö. 

Bild på HSB Living Lab i Göteborg.
Bild på HSB Living Lab i Göteborg.

Klimatledande processindustri

I programmet Vinnväxt som stöds av Vinnova deltar vi i ett projekt under ledning av Johanneberg Science Park, vilket syftar till att utvecklas mot en klimatledande processindustri. Här ser vi bland annat på möjligheterna med ökande elektrifiering och digitalisering samt förmågan att ta tillvara mer restvärme från regionen för att öka resurseffektiviteten. Under 2021 har vi även deltagit i studien ’Vätgas på Västkusten’ som vill ge underlag till en samordnad strategi kring vätgas för industri-, kraft- och värmesektorn på Västkusten.

Bland grönt gräs står ett raffinaderi.
Bland grönt gräs står ett raffinaderi.

CinfraCap

En spännande förstudie har under året slutförts i samarbete med Preem, ST1, Renova, Nordion och Göteborgs Hamn. Gruppen har med konsulthjälp från COWI studerat hur en gemensam infrastruktur för koldioxidhantering i Göteborgs Hamn skulle kunna utformas för att vara en effektiv länk i en CCS-lösning. CCS innebär att koldioxid lagras i berggrunden istället för att släppas ut i atmosfären. 

Stora metallrör.
Stora metallrör.
Ett spindelnät med dagg.
Ett spindelnät med dagg.

Energiforskning

Inom Energiforsk är vi engagerade i ett flertal projekt och program. Bland annat studeras möjligheter till negativa koldioxidutsläpp via bio-CCS, framtida möjligheter med vätgas och sektorkopplingar, digitalisering och IT-säkerhet i elnäten, anpassningen av elnäten som krävs vid storskalig elektrifiering av fordonsflottan, samt framtidens fjärrvärme inom programmet Future Heat.

Digitaldrivet och närodlat

Digitaliseringen ökar lavinartat behovet av datacenter runt om i världen och dessa förbrukar kraftigt växande mängder el. All denna el omvandlas till låggradig spillvärme. Hur kan vi använda värme som blivit över från ett datacenter? Kanske för att odla grönsaker? Inom ramen för projektet Cirkulära affärsmodeller för gröna näringar ser vi på möjligheterna för att förverkliga detta.

Röda, mogna, tomater.
Röda, mogna, tomater.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify