GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt sociala ansvar

Vi är göteborgarnas eget energibolag och vårt sociala engagemang sträcker sig från den dagliga leveransen av energi i Göteborg till att vara en attraktiv arbetsplats för både blivande och befintliga medarbetare. Det handlar om tillgänglighet, hälsa, säkerhet, likabehandling, ickediskriminering, jämställdhet och mångfald. Vi lägger mycket fokus på att minska risken för olyckor i verksamheten.

En del av vårt uppdrag och en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle är att vi på ett säkert och stabilt sätt kan leverera prisvärd energi till alla göteborgare. För att trygga försörjningen krävs en bra planering och framförhållning av drift- och underhållsarbetet. Större delen av vår infrastruktur finns under mark och under året har vi fortsatt arbetet med att gräva ner fler luftledningar för elnätet. Redan nu finns 94 procent av våra elledningar under mark. Det gör oss mindre sårbara och leveransen påverkas inte vid dåligt väder.

Vid driftstörningar vill vi ge snabb och relevant information till berörda kunder, oavsett om avbrottet är planerat eller oplanerat. Sedan 2016 erbjuder vi våra kunder avbrottsinformation via sms för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och gasnät. Vid oplanerade avbrott skickar vi information så fort vi får reda på avbrottet och så fort felet är åtgärdat. Vid planerade avbrott får man information om vilken dag och tid servicen är planerad. En påminnelse går ut dagen innan, och ytterligare ett sms skickas när servicen är klar. Under året lanserade vi även en ny avbrottskarta på vår webbplats där man på samma kartbild översiktligt kan se alla avbrott, oavsett energislag.

Vårt lokala samhällsengagemang

Som göteborgarnas energibolag ska vi inte bara ha fokus på miljön och göra smarta investeringar. Vi ska också ta hänsyn till alla de som bor och verkar i vår stad. Det gör vi på en rad olika sätt. Elens dag den 23 januari firade vi genom att skänka en barnbok om el till alla klasser i årskurs 1–3 i Göteborgs skolor. Syftet var att stimulera barnen till ökad kunskap om elens betydelse i vårt samhälle och väcka barnens läslust. En viktig del i vårt arbete för den sociala hållbarheten i staden är hur vi väljer våra sponsringssamarbeten. Vi följer ­Göteborgs Stads riktlinjer och policy för sponsring och låter hållbarhetsperspektiven styra vårt sponsorskap, både när det gäller val av samarbetspart-ners och aktiviteter. Det är viktigt för oss att våra partners delar vår vision om ett hållbart Göteborg och kan motivera samarbetet utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Göteborg är en stor evenemangsstad och vi som bor här erbjuds många aktiviteter och upplevelser som är helt kostnadsfria. Men stora evenemang kräver också stora mängder energi. Under året har vi därför med stolthet säkerställt att Hammarkullekarnevalen, Vetenskapsfestivalen, Göteborgsvarvet, Kulturkalaset och Julstaden har genomförts med förnybar energi. På Hammarkullekarnevalen, Kulturkalaset och på utomhusbio i Slottsskogen har vi dessutom erbjudit fritt wifi. På flera evenemang under året har vi haft med vår paviljong där vi har haft dialog med göteborgarna om vad de vill se mer av i Göteborg – klimatsmart trafik, trygga gångtunnlar, miljötips i skolan, fritt wifi på stora evenemang eller sponsring av gröna idéer. På flera platser har vi även erbjudit besökarna gratis laddning av sina mobiltelefoner.

"Göteborg är en stor evenemangsstad och vi som bor här erbjuds många aktiviteter och upplevelser som är helt kostnadsfria."

Vi vill inspirera till en hälsosam livsstil och låter både kunder och medarbetare tävla om startplatser till Göteborgsvarvet. Inför loppet 2017 gav vi löparna möjligheten att delta i flera träningstillfällen och inspirerande föreläsningar. För elever i årskurs 5 arrangerar vi tillsammans med IFK Göteborg fotbollsturneringen Energikicken. Själva turneringen är avslutningen på ett helt års värdegrundsarbete som bedrivs ute på skolorna och som vi vet är en viktig del i arbetet för god kamratskap och integration.

Tillsammans med Gothenburg Green World och Trygg, vacker stad har vi under 2016 och 2017 lyst upp fyra gångtunnlar i Göteborg. Projektet startades eftersom det finns ett återkommande önskemål från göteborgarna att få mer ljus på mörka platser. Tunnlarna, som ligger i Tynnered, Biskopsgården, Angered och Gårda, har dekorerats med konst från integrationsprojektet Mosaikfabriken och ljus för att göra dem till en trygg plats. Vi stödjer även Göteborgs Stadsmission med energi till de öppna verksamheter som tar emot människor som är i behov av extra stöd.

Under året gick vi med i Universeums projekt Framtida transporter. Syftet med projektet är att väcka engagemang, inspirera och in-tressera elever för hållbar miljö och teknik. Utöver ett ekonomiskt bidrag till tävlingen erbjuder vi ett innehållsrikt studiebesök där eleverna får träffa flera av våra experter inom hållbara transporter, provåka några av framtidens transportmedel och tävla med sina nyvunna energikunskaper i sociala medier. Vi har också gått med som partner i Mathivation. Projektet grundades av studenter på Chalmers och Göteborgs universitet med syftet att motivera, utmana och engagera elever i matematik. Konceptet bygger på att eleverna själva blir aktörer genom att hålla lektioner, föreläsningar och utbilda andra elever. Vi deltar i workshops där vi ger deltagarna kunskap om vår verksamhet och vilka spännande utmaningar som vi arbetar med och som förutsätter en god kunskap om matematik. Det kan till exempel handla om hur vi utvärderar olika strategier och tekniker för att kunna minska klimatpåverkan från vår verksamhet eller de nya produkter och tjänster som vi utvecklar.

Attraktiv arbetsgivare för alla

Det är Göteborg Energis samlade kunskap inom områden som omvärld, kunder och teknik som är grunden till att vi når vår vision om ett hållbart göteborgssamhälle. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som lockar och motiverar befintliga och kommande medarbetare. Vår kultur ska präglas av att vi är lyhörda, affärsmässiga och handlingskraftiga. I vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, både internt och externt, är det sociala hållbarhetsarbetet viktigt.

I år har vi rekryterat cirka 29 nya medarbetare. Det är en stor konkurrens om
arbetskraften i Göteborg och svårt att få tag på kompetens inom vissa områden. För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi tydliggjort vårt arbetsgivarerbjudande och fokuserat på att nå de kompetenser vi efterfrågar. En likabehandlingsplan har tagits fram tillsammans med fackliga företrädare och fokus i planen är att vi ska vara en arbetsplats för alla. Ingen medarbetare ska känna sig trakasserad eller diskriminerad. I samband med West Pride har vi varje år olika aktiviteter för att höja kunskapen om hbtq-personers livsvillkor, exempelvis som filmvisning och seminarier. Vi ser gärna att fler personer med utomnordisk bakgrund börjar jobba hos oss. Vi arbetar öppet och strukturerat med rekrytering. Under hösten beslutade vi att införa praktikplatser för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att vi, genom att erbjuda praktik, ska väcka intresse för vår verksamhet och för våra yrken.

På vår arbetsplats tar män och kvinnor ut ungefär lika många föräldradagar, något som vi som arbetsgivare försöker uppmuntra. Vi har fler kvinnor som är chefer än andel medarbetare som är kvinnor. Den senaste lönekartläggningen visar att vi inte har några osakliga löneskillnader på grund av kön. Vi tillämpar kollektivavtalsenliga löne- och anställningsvillkor för samtliga anställda.

Aktiviteter för studenter

Under 2017 blev Göteborg Energi utsett till Årets raket av Universum i arbetet med vårt arbetsgivarumärke. Vi tror själva att detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete att synas i de sammanhang där studenter finns, exempelvis under arbetsmarknadsdagar. Det är viktigt för oss att påverka ungdomar i sitt gymnasieval. Vi vill uppmuntra dem att välja tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar, både teoretiska och yrkesinriktade. Vi samarbetar med Göteborgsregionens näringslivsarena och har ordnat studiebesök för årskurserna 8 och 9 från flera skolor i göteborgsområdet för att väcka intresse för tekniska utbildningar och yrken.

Angeredsutmaningen är ett sätt för oss att nå gymnasieungdomar och försöka öka deras kunskap om vår bransch och vilka arbeten vi erbjuder. Ytterligare ett sätt vi valt för att nå gymnasieungdomar är ett erbjuda sommarjobb. Ett 50-tal sommarjobbare var hos oss i somras och en del av de jobben riktades direkt till eleverna på Angeredsgymnasiet. För elever som går gymnasieprogram som erbjuder praktik finns också stora möjligheter till sommarjobb.

Studenter på högskolan möter vi på arbetsmarknadsdagar, via examensarbete, praktikperioder och sommarjobb. Vårt mål är att visa upp oss som arbetsgivare och visa på roliga och utvecklande arbete. Vi tror oss vara en arbetsgivare som kan erbjuda mycket av det studenter och yrkesverksamma efterfrågar.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify