GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Byte vid rodret men kursen ligger fast

Efter sex år som vd valde Lotta Brändström att lämna Göteborg Energi under hösten 2017. Alf Engqvist tog över rodret men kursen ligger fast. Fokus är stadsutvecklingen i ett Göteborg som växer så det knakar. "Aldrig i modern tid har Göteborg stått inför en större expansion och utmaning än just nu. Och det påverkar vår verksamhet på många olika sätt. Riktning och mål är utstakade och nu handlar det om att kavla upp ärmarna och genomföra det vi har planerat", säger Alf Engqvist.

Vi ses i vd-rummet på Göteborg Energis huvudkontor i Gårda. Lotta Brändström har ägnat de senaste veckorna åt att rensa hyllor, pappershögar och mejlkorgar. En ny utmaning som biträdande affärsområdeschef på PEAB väntar. Alf Engqvist, som de senaste åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och en del av koncernens ledningsgrupp, är redo att ta över som tillförordnad vd*.

När vi slår oss ner för att prata både dåtid och framtid står det klart att Lotta och Alf är ett samtrimmat par. Det är inte lätt att får en syl i vädret och de fyller i varandras meningar när de berättar om en koncern som i dag står starkt rustad såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Den största utmaningen för framtiden kan sammanfattas i ett ord – stadsutveckling.

En omfattande förändringsresa

Men låt oss först backa bandet något. Sex år har gått sedan Lotta Brändström påbörjade sin resa som vd.

Vilket bolag är Göteborg Energi i dag jämfört med när du klev ombord?
– Precis som energibranschen i stort har Göteborg Energi genomgått en omfattande förändringsresa. Vi har gått från fokus på pro-dukter till fokus på nytta för våra kunder. Jag tycker vårt kundlöfte ”vi gör det enkelt för dig att göra hållbara val” sammanfattar det på ett bra sätt. Tidigare mötte våra kunder oss genom en rad olika varumärken och det var inte alltid helt lätt att navigera bland våra olika produkter, tjänster och erbjudanden.

– Nu har vi kommit en bra bit på väg, inte minst genom den digitala utvecklingen. Vi är tillgängliga och försöker möta våra kunder i de kanaler de själva önskar oavsett om det är traditionell telefonsupport, på Facebook eller via vår chatt-funktion på webben. Men det handlar självklart inte bara om digital tillgänglighet. Det personliga mötet är minst lika viktigt. Vi finns på plats under stora event i staden som Göteborgsvarvet eller Kulturkalaset för att träffa göteborgarna och ta del av deras tankar och funderingar. Vi gör också riktade insatser till vissa kundgrupper. Under 2017 har vi till exempel fokuserat på att bjuda in bostadsrättsföreningar för att diskutera allt från vårt arbete med fossilfri fjärrvärme till solel eller laddinfrastruktur.

Att Göteborg Energi fick ett nytt ägardirektiv 2013 har också betytt mycket för bolagets utveckling konstaterar Lotta.

– I ägardirektivet framgår tydligt att vårt fokus ska vara Göteborg och vår verksamhet här i staden. Därför har vi under mina år i bola-get avyttrat många av de verksamheter som legat utanför kommungränsen eller som inte haft en tydlig koppling till vår kärnverksamhet. Den resan är nu i stort sett avslutad och vi har fått kraft och resurser att ta oss an de utmaningar som ett växande Göteborg innebär.

– Jag upplever också att vi har tagit en tydligare roll och position i stadens utveckling än vi gjorde tidigare. Ambitionen att Göteborg ska växa med motsvarande ett nytt Halmstad var inte lika tydlig för sex år sedan men i dag är vi ett läge där vi tar oss framåt genom att samverka med stadens olika aktörer, beslutsfattare, byggherrar och inte minst tillsammans med våra kunder. Våra ägare vet vad de kan förvänta sig av oss och vad de själva vill med sitt energibolag vilket är väldigt positivt.

"Precis som energibranschen i stort har Göteborg Energi genomgått en omfattande förändringsresa."

Starkt resultat trots "varmår"

För 2017 gör Göteborg Energi ett resultat på 640 miljoner kronor efter finansiella poster. Detta trots låga elpriser och varmt väder.

– Jag tycker faktiskt det är otroligt bra att vi under ett ”varmår” kan leverera ett så starkt resultat samtidigt som vi har sänkt våra priser för andra året i rad. Det beror bland annat på att vi har jobbat hårt och systematiskt för att minska våra kostnader och skapa en långsiktigt stabil och hållbar ekonomi. Vi kommer från en tuff ekonomisk situation med ett antal satsningar och affärer som inte föll ut på det sätt vi ville. Att avveckla dessa har ibland varit en smärtsam process men resultatet är att vi nu står starka inför framtiden.

– De satsningar vi gör nu, inte minst inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet ska ha ett tydligt affärsfokus och vara till nytta för göteborgaren. Vårt engagemang i HSB Living Lab och energilagring i den nya hållbara bostadsrättsföreningen Viva som byggs av Riksbyggen är bra exempel på detta, säger Lotta.

Alf Engqvist har riktningen klar

Nu tas alltså skutan över av Alf Engqvist och även om vägen framåt kanske inte är spikrak så är riktningen klar.

– Jag tar självklart avstamp i den plattform som vi tillsammans har byggt upp. Nu gäller det att fokusera på framtiden och genomföra det vi har förutsatt oss inom stadsutvecklingen. Vi vet till exempel att all vår fjärrvärme ska vara fossilfri eller återvunnen år 2030 och vi jobbar som bäst på att konkretisera den färdplan som ska ta oss dit. När de nya stadsdelarna i centrala Göteborg växer fram ska det finnas möjlighet för boende och företag att ansluta sig till våra nät med fjärrvärme och fjärrkyla. Detta innebär omfattande investeringar i vår infrastruktur. Stadsutvecklingen under mark är en förutsättning för att staden ska kunna utvecklas ovan mark.

– Göteborg är inne i en stekhet högkonjunktur och att kunna rekrytera den kompetens vi behöver är en ödesfråga för oss. Därför lägger vi också extra krut på vårt arbetsgivarvarumärke, säger han.

Om ni ser tillbaka på 2017. Vilka har varit de viktigaste händelserna för Göteborg Energi?
– Det är självklart många olika saker men 2017 har varit året när vi slutförde våra strukturaffärer med avyttringar vilket skapar förutsättningar för allt som vi vill göra framöver. Vi har också gått i mål med vår outsourcing av IT-driften och kommit igång med flera större projekt som till exempel utbyggnaden av laddinfrastruktur i Göteborg. Vi har, i samarbete med våra kunder, genomfört klimatåtgärder i vår el- och fjärrvärmeproduktion som har minskat de lokala utsläppen av koldioxid med 91 636 ton, säger Lotta.

"Vi har också visat att vi kan driva ett internt effektiviseringsarbete som ger konkreta resultat."

– Vi har också tagit ytterligare ett steg i vår resa mot ett gemensamt varumärke genom att på ett tydligt sätt integrera stadsfiber och vårt dotterbolag Gothnet i vår kommunikation, säger Lotta.

– En annan viktig fråga under året har varit vårt arbete med fjärrkyla. Fram till 2035 räknar vi med att investera 450 miljoner kronor i ny infrastruktur och produktion. Investeringen innebär i praktiken att vi bygger samman nätet till en ”ringled” som tillgodoser behovet i hela Älvstaden. Kommunfullmäktige har sagt ja till investeringen så nu är det bara att köra på, säger Alf Engqvist och fortsätter:

– Vi har också visat att vi kan driva ett internt effektiviseringsarbete som ger konkreta resultat. Vi har ökat våra reinvesteringar och förbättrat leveranssäkerheten genom att gräva ner delar av det elnät som fortfarande är luftburet.

– En mer allvarlig händelse var den dammexplosion som inträffade i en bränslesilo på Rya Hetvattencentral. Vi klarade oss från allvarliga personskador men olyckan visar att säkerhetsarbetet vad gäller vår arbetsmiljö alltid måste prioriteras och vi kommer att fortsätta det arbetet under 2018.

En händelse som göteborgarna inte kunnat missa var att den gamla Gasklockan i Gullbergsvass efter många turer monterades ner i början av 2017.

– Vi har jobbat med denna fråga sedan 1999 då vi fick det första rivningslovet. Nu är den äntligen borta och pilgrimsfalkarna har hittat nya häckningsplatser. Jag ser Gasklockan lite som en symbol för det gamla Göteborg Energi. Och i en stad som utvecklas är det naturligt att det gamla få ge plats för det nya, säger Lotta Brändström.

* Alf Engqvist tog över som tillförordnad vd i november 2017. Den 9 februari 2018 utsågs han av styrelsen till ny vd för Göteborg Energi.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify