GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Jobbar med de långsiktiga lösningarna

"För att fatta kloka och långsiktiga beslut kring de investeringar vi ska göra i bland annat fjärrvärme och fjärrkyla är det viktigt att ta in och diskutera ny kunskap och fakta som finns att tillgå. Dessa diskussioner har varit centrala för styrelsen under 2017", säger Elisabeth Undén (MP), styrelseordförande för Göteborg Energi.

Göteborg Energis styrelse har haft ett intensivt år. I en stad vars centrala delar ska växa motsvarande ett nytt Halmstad krävs långsiktiga strategier och beslut kring frågor där facit inte kommer att finnas förrän om 10, 20 eller 30 år. En inte helt lätt uppgift när förutsättningarna i omvärlden ständigt förändras.

– Att kunna förutsäga hur utvecklingen kommer att bli är en stor utmaning. Hur kommer till exempel värmebehovet att se ut i framti-den? Hur mycket kommer vi att kunna minska effektbehovet och hur kommer tillgången på spillvärme att se ut? Våra förutsättningar påverkas i hög grad av politiken, inte minst på EU-nivå. Och det är styrelsens roll att ha helikopterperspektiv och fatta beslut på medel-lång och lång sikt, säger styrelsens ordförande Elisabeth Undén när vi träffas i hennes arbetsrum på Gustaf Adolfs Torg för en tillba-kablick på 2017.

En konkret färdplan för att uppnå stadens och Göteborg Energis mål om fossilfri fjärrvärme senast år 2030 och beslut kring en omfattande investering i fjärrkyla är några exempel på frågor som varit aktuella under året.

– Vi har en tydlig riktning i att vi ska vara fossilfria 2030. Det betyder bland annat att vi måste investera i ny fjärrvärmeproduktion som baseras på återvunnen eller fossilfri energi. Samtidigt måste vi också behandla de anläggningar vi redan har på ett ekonomiskt sunt sätt. Vi vill inte heller nöja oss med att bara vara fossilfria – vi vill hitta framtidens smarta lösningar och göra det bättre.

Den planerade investeringen i fjärrkyla som företagsledningen och styrelsen beslutat om blev under hösten en het potatis när frågan kom upp på kommunstyrelsens bord. Strax före jul valde dock både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att med bred majoritet säga ja till investeringen på cirka en halv miljard kronor. I praktiken handlar det om att binda samman fjärrkylanätet med en ny ledning under Göta Älv.

"Vi vill inte heller nöja oss med att bara vara fossilfria – vi vill hitta framtidens smarta lösningar och göra det bättre."

– Visst är en halv miljard kronor mycket pengar, samtidigt måste vi investera för att kunna erbjuda fjärrkyla till de nya stadsdelar som ska byggas. Vi får inga nya kunder om det inte finns något nät att ansluta sig till. I beslutsunderlaget har vi visat att investeringen kommer att bli lönsam på sikt och att det ur ett klimatperspektiv är rätt att satsa på fjärrkyla. Vi minskar också bullret i staden, vilket är en viktig hälsofråga för göteborgarna. Jag är väldigt glad att det blev ett ja och att vi nu kan sätta igång med arbetet, säger Elisabeth.

Göteborg Energis investering i forskningsanläggningen GoBiGas, där rester från skogsbruket förgasas och omvandlas till biogas, har länge dragits med ekonomiska förluster. Under 2017 fattade koncernledningen och styrelsen det tuffa beslutet att aktivt gå ut och hitta alternativ finansiering i form av en ny ägare till anläggningen.

– Det här har verkligen varit en jättesvår fråga och en process att ta sig igenom. Grunden för beslutet är att det inte längre är aktuellt att gå vidare med fas 2 i projektet – en storskalig kommersiell anläggning. De marknadsmässiga förutsättningarna finns helt enkelt inte och vi kan inte bygga en anläggning som vi vet kommer att gå med förlust och kräva kontinuerligt driftbidrag.

– Forskningsmässigt har vi gjort jättefina resultat i GoBiGas och vi har genom det gett något stort till världen. Vi jobbar nu intensivt med att hitta en bra lösning under 2018. GoBiGas är en väldigt fin anläggning som förtjänar ett gott omhändertagande och så kommer det att bli på det ena eller det andra sättet, säger Elisabeth Undén.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify