GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt ekonomiska ansvar

Vi ska vara en del av utvecklingen även när det gäller ett ekonomiskt hållbart Göteborg. Vår verksamhet ska innebära att vi erbjuder en säker och prisvärd leverans av energi till stadens alla invånare och företag. Som göteborgarnas eget energibolag ska vi också bidra till stadens ekonomiska utveckling genom att göra det möjligt med en årlig utdelning till ägaren, Göteborgs Stad. För 2017 lämnar vi 410 mkr i koncernbidrag.

För att lyckas med vårt mål att bidra till en hållbar tillväxt för Göteborg krävs att vi utvecklar bolagets kärnområden samtidigt som vi systematiskt arbetar för att minska våra kostnader.

Stabil hållbar ekonomi

Ekonomiskt ansvar innebär en långsiktig lönsamhet som gör det möjligt för oss att kunna satsa på nödvändiga investeringar för framtiden. För att hela tiden vara beredda på de nya förutsättningar som uppstår behöver vi fortsätta att effektivisera och utföra vårt uppdrag med ökad kvalitet men med lägre kostnader. Fokus ligger på att skapa hållbara lösningar inom energi och stadsfiber och att säkra leveranserna i en växande stad. En omfattande stadsutveckling kommer att kräva stora investeringar i ny infrastruktur och även underhåll av den befintliga. Det ställer stora krav på hur vi tar vårt ekonomiska ansvar. En hållbar ekonomi innebär att vi har en långsiktighet i allt vi gör. Under 2017 har vi fortsatt arbetet med att fokusera på Göteborg och göteborgarna. Dotterbolagen Partille Energi, Skövde Biogas och Sävsjö Biogas har därför fått nya ägare. I april beslutade vår styrelse att ge oss i uppdrag att hitta aktörer som är intresserade av att arbeta vidare med utvecklingen av vår demonstrationsanläggning för förgasning av skogsavfall, GoBiGas.

Bättre lönsamhet uppnår vi också genom att titta närmare på hur vi jobbar och våga utmana vårt eget arbetssätt. Internt pågår ett effektiviseringsarbete där vi bland annat ser över vår distributionsverksamhet. En effektivare organisation med rätt kompetens på rätt plats, gemensamt arbetssätt och tydligare roller är målet med den nya organisationen inom ekonomi som har formats under året. En annan del i effektiviseringsarbetet är att vi arbetar med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hela vår verksamhet.

Hållbar vardag för våra kunder

Ekonomiskt ansvar innebär också att kunna erbjuda bra priser och att ständigt utveckla våra tjänster och produkter för att skapa attraktiva erbjudanden till såväl nya som befintliga kunder. En hög tillgänglighet i våra anläggningar är en grund för rimliga kostnader och därmed ett bra pris till kunden. Leveranssäkerheten är fortsatt mycket hög i våra nät, vilket innebär mycket små störningar för våra kunder. Vi fortsätter att hålla elnätspriserna låga i Göteborg. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten där elnätspriserna i landets kommuner jämförs. Bland landets 290 kommuner hamnar Göteborg på plats nummer 21. Motsvarande rapport för fjärrvärmepriserna visar att Göteborg hamnar på plats 29. Under året har vi anpassat prissättningen av så kallade anvisningsavtal för elhandel. Vi vill att kunder med anvisade avtal ska ha skäliga villkor och minskar därför prisskillnaderna mellan anvisade avtal och andra typer av avtalsformer.

Vi strävar efter att skapa anpassade lösningar för våra kunder genom digitalisering. För att förenkla och öka tillgängligheten har vår webbplats uppdaterats med förbättrad funktionalitet för kundservice. Under året har även våra öppettider i kundservice anpassats för att bättre möta kundernas behov. 

"Vi fortsätter att hålla elnätspriserna låga i Göteborg."

Investeringar hållbara för framtiden

Genom kloka investeringar förbereder vi oss för framtidens ökade energibehov och omställningen till fossilfri produktion. Vårt uppdrag är att vara aktiv som aktör för att genomföra stadens klimatstrategiska program och att uppnå de lokala miljömålen. Vi ska arbeta lång-siktigt för ökad förnybar el- och värmeproduktion. Vi utreder för närvarande förutsättningarna för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk och olika former av värmelagring. En satsning för att få en infrastruktur för laddbara fordon genomförs med hjälp av investeringsstödet Klimatklivet. Samtidigt så reinvesterar vi i våra befintliga anläggningar i den takt som krävs för att bibehålla en hög leveranssäkerhet. Arbetet med att energieffektivisera våra egna produktionsanläggningar och nät pågår kontinuerligt.

Vi deltar i stadsutvecklingen i samarbete med andra aktörer genom utbyggnad av infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, stadsfiber och förnybar el. Vi bidrar med kunskap om energi-effektivisering inom Göteborgs Stad och för andra kunder. Ett uppdrag är att utreda möjligheten och konsekvenserna av att avsätta mark och tak för att bygga solcellsparker där mindre aktörer kan gå in som delägare.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify