GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Den hållbara staden

Vårt uppdrag sträcker sig från den dagliga leveransen av el, gas, värme, kyla och stadsfiber, till att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle. När staden växer har vi ett stort ansvar. Det handlar om allt från hållbara samarbeten och lösningar, ansvarsfulla inköp till en säker arbetsmiljö.

Stadsutveckling i fokus

Utvecklingen av Göteborg är i full gång och staden ska växa med nästan en tredjedel fram till 2035. Det innebär 80 000 nya bostäder till 150 000 nya göteborgare. Tillsammans ska vi gå från en stor småstad till en grön och nära storstad. För att nå ett hållbart samhälle krävs bland annat klimatsmart energiförsörjning, en giftfri miljö och långsiktiga investeringar i infrastruktur. Samtidigt ska vi erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald råder.

När en stad växer krävs det många typer av samarbeten och god planering för att utvecklingen ska ske så effektivt som möjligt. Stadsutveckling är mer än byggnader och kollektivtrafik. För att kunna försörja staden med ljus, kraft, värme och uppkoppling krävs det en välutvecklad och effektiv infrastruktur. Utöver våra egna rör och ledningar ska också vatten, avlopp och dagvatten samsas om ytorna under mark.

När en stor del av staden förvandlas till en byggarbetsplats påverkas vår infrastruktur kraftigt. Det planerade bygget av Västlänken, med en åtta kilometer lång tågtunnel är en stor utmaning. Dessutom börjar det bli trångt under mark i de mest centrala delarna av staden. Vårt fokus är stadsutveckling under mark. Vi för dialog med våra samarbetspartners och andra aktörer genom dagliga kundmöten, deltagande på mässor, nätverksträffar och aktiviteter för att få upp detta på dagordningen.

Genom att göra kloka investeringar kan vi förbereda oss för framtidens ökade energibehov. När staden växer ska vi vara med i processerna tidigt och bygga ut vår infrastruktur innan man börjar bygga ovan mark. Större projekt som vi planerar är bland annat ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk och en andelsägd solcellspark. Under året togs även beslut om att bygga ihop vårt fjärrkylanät under älven. Lika viktiga är våra dagliga investeringar i underhåll där vi säkerställer att vi kan leverera prisvärd energi och fiberuppkoppling dygnet runt, året om.

Att utveckla möjligheterna för fossilfria transporter är också en viktig del. Vårt bidrag är att bygga ut en välfungerande laddinfrastruktur för elfordon i staden. Vårt mål är att sätta upp 259 laddare under 2018. Sedan tidigare finns 13 snabbladdare runt om i Göteborg. Vi står också för laddningen av elbussarna på linje 55, mellan Chalmers och Lindholmen, i projektet ElectriCity.

Antikorruption och uppförandekod

Vi ägs av Göteborgs Stad och det innebär att vi jobbar för göteborgarna. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver och vara föregångare i vårt sätt att arbeta och leda vår verksamhet och fastställer detta i vår verksamhetsanvisning (policy). I vårt ledningssystem, som är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, finns alla riktlinjer och rutiner som anger riktningen och hjälper oss i vårt dagliga arbete.

För att säkerställa att vårt arbete präglas av professionalitet, engagemang och förtroende låter vi vår uppförandekod vägleda oss. Den finns tillgänglig för våra intressenter på vår webbplats. Vi genomför löpande utbildningsinsatser internt. För att öka kännedomen har vi under året tagit upp och haft dialog om uppförandekoden på våra arbetsplatsträffar. Nya medarbetare får genom våra introduktionsprogram kunskap och kännedom om hur det är att arbeta för göteborgarna i en offentligt ägd verksamhet. Vid eventuell observation eller misstänksamhet kring oegentligheter rapporterar medarbetarna till sin närmsta chef eller via vårt rapporteringssystem. Vi hänvisar också till Göteborgs Stads whistleblowerfunktion där man kan göra en anmälan anonymt.

Vi arbetar utifrån de internationellt vedertagna principer som definieras i FN:s Global Compact. Principerna omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi förhåller oss även till Göteborgs Stads policys, riktlinjer och regler samt Institutet Mot Mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet” och har dessa tillgängliga via vårt intranät.

"När staden växer ska vi vara med i processerna tidigt och bygga ut vår infrastruktur innan man börjar bygga ovan mark."

Inköp för ett hållbart agerande

Vi har stor möjlighet att göra skillnad genom våra många inköp av produkter och tjänster. Under 2017 har vi haft 1 787 leverantörer. Inköp av råvaror och förbrukningsmaterial står för den största delen av våra kostnader och uppgick till 2 727 miljoner kronor.

Vi ska vara föregångare i vårt sätt att arbeta och uppmuntrar leverantörer som vill bidra till ett hållbart göteborgssamhälle. Därför ställer vi krav vid våra upphandlingar, exempelvis:

  • Andel förnybara drivmedel i fordon
  • Begränsad användning av farliga kemiska ämnen
  • Aktivt miljöarbete där miljöpolicy, miljömål och faktiska miljöförbättringar ska uppvisas
  • Främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden
  • Främja anständiga arbetsvillkor
  • Sociala rättigheter


Vi gör minst tio uppföljningar per år för att säkerställa att våra leverantörer och de produkter vi köper in uppfyller miljökraven. Uppföljningen sker oftast genom revisioner hos leverantörer och på deras arbetsplatser. Det blir en viktig del i dialogen med leverantören och leder till ömsesidigt lärande och förbättringsarbete.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify