13-14 Möjligheter för intermodala transporter av biobränsle i Sverige - En fallstudie på Göteborg Energis anläggning Sävenäs 

Utnyttjande av skogsråvara som biobränsle är av stor vikt för att skapa det framtida kretsloppssamhället. Ett effektivt försörjningssystem för biobränsle möter ett antal logistiska utmaningar. Systemet karakteriseras av obalanser i flödena, säsongsvariationer och stora transportvolymer av lågvärdigt gods med låg densitet. Skogsråvara produceras på landsbygden, medan behovet av energi är störst i städerna. Behovet av energi är också av naturliga skäl störst på vintern och lägre på sommaren. Skördeplatserna i skogen varierar också geografiskt. Det låga värdet på skogsråvaran gör att låga transportkostnader blir av stor vikt för ett framgångsrikt försörjningssystem. 

Det dominerande transportslaget för biobränsletransport idag är lastbil. Ca 84% av flödena i Sverige sett i MWh transporteras idag på enbart lastbil. För mindre värmeverk är lastbilstransporter totalt dominerande. Järnvägstransporter förekommer idag endast i ett fåtal fall och då enbart bland de allra största verken eftersom det krävs mycket stora transportvolymer för att göra järnvägslösningarna lönsamma. Det väl känt att lastbilstransporter dras med en negativ miljöbild medan järnvägstransporter miljömässigt är mer fördelaktiga. Likaledes har järnvägstransporter en lägre transportkostnad per tonnkm än lastbilstransporter. Ett ökad utnyttjande av intermodala transporter har potentialen att sänka transportkostnaderna och minska miljöpåverkan från transporterna, men det kräver en noggrann genomgång av vilka nyckelfaktorerna är för en framgångsrik intermodal lösning. Detta projekt avser att med hjälp av en fallstudie på Göteborg Energis biobränsleanläggning i Sävenäs undersöka möjligheterna för en ökad andel intermodala transporter av biobränsle i Sverige. Projekt syftar till att identifiera logistiska nyckelfaktorer för ett framgångsrikt införande av en intermodal transportlösning för biobränsle.

Projektet bidrar med förbättrade kunskaper kring vilka nyckelfaktorer som måste vara uppfyllda för att intermodala transporter med biobränsle skall bli framgångsrika. Detta kommer att gynna samhället i stort då det förbättrar biobränslets konkurrenskraft och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Biobränslebranschen kommer att gynnas genom en möjlighet att nå lägre transportkostnader. 

Jonas Flodén

Jonas Flodén och Fawad

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!