10-13 Engagemang och expertis – aktivisters betydelse i vindkrafts- och kärnkraftsfrågor

Världen står idag inför den kanske största utmaningen genom tiderna: att skapa ett hållbart samhälle där koldioxidutsläppen minskar och den globala uppvärmningen stoppas. I planeringen av det hållbara samhället är energiförsörjningen en viktig fråga. För att möta energibehovet har Alliansregeringen ingått en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. Överenskommelsen innebär att andelen förnyelsebar energi år 2050 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Vindkraft framhålls som den mest intressanta förnyelsebara energikällan, men även stora satsningar på kärnkraftverk efterfrågas. Flera energiaktörer såsom Vattenfall och Göteborg Energi satsar stora resurser på nya vindkraftverk. Samtidigt som det finns ett stort nationellt politiskt stöd, hörs lokala protester mot vindkraftverk i den egna närmiljön. Detta skapar en spänning mellan nationella energiintressen och lokala intressen att bevara närmiljön. På liknande sätt kan en konflikt mellan det nationella intresset för kärnkraft och ett slutförvar kontra lokala miljöintressen uppstå.

Utifrån sett kan vindkraft framstå som mindre kontroversiellt än kärnkraft, som innebär stora risker vid eventuellt radioaktivt läckage, men tidigare studier visar att det finns stort lokalt motstånd mot vindsnurror. Motståndet kommer inte sällan från miljöaktivister som ofta framställs som okunniga och teknikfientliga, men det finns också indikationer på att de besitter alternativ kunskap samt att deras engagemang kan bidra till bättre energi- och planeringsbeslut.

Syftena med studien är dels att studera hur olika aktivister arbetar med energifrågor, dels att undersöka hur deras engagemang påverkar planering och uppförande av kärnkraft- respektive vindkraftverk. Studiens övergripande fråga är:

- Hur arbetar aktivister i organisationer med vindkrafts- och kärnkraftsfrågor?

Dessutom undersöks följande:

- Vilka likheter och skillnader finns det i aktivisternas engagemang i vindskrafts- och kärnkraftsfrågor?

- Vilka likheter och skillnader finns det i hur aktivisterna använder olika former av kunskap i sitt engagemang i vindkrafts- och kärnkraftsfrågor?

Som analytiskt ramverk används teorier om eldsjälar och expertis. Med eldsjäl avses en person som har en brinnande entusiasm och är en ivrig förespråkare för en idé. Eldsjälar, såväl allmänhet som anställda inom miljöförvaltningar, har i tidigare studier visat sig ha stor betydelse i det lokala miljöarbetet. Utöver engagemang, kräver etablering av energianläggningar stora expertkunskaper. Collins och Evans argumenterar för att det finns två sorters expertis, certifierad expertis och erfarenhetsbaserad expertis, och att dessa är likvärdiga. Genom att kombinera eldsjälsteorin med expertteorin blir det möjligt att undersöka huruvida aktivisters engagemang kan klassificeras som eldsjälsarbete samt vilken form av expertis de tillskrivs.

Ansökan "Engagemang och expertis – aktivisters betydelse i vindkrafts- och kärnkraftsfrågor" utgör en delstudie i ett större projekt "Engagemang och expertis)." Inom föreliggande delstudie planeras 10-15 intervjuer med vindkraftsaktivister att genomföras. I studien ingår också intervjuer med kärnkraftsaktivister från en pågående delstudie i projektet "Engagemang och expertis". Dessutom används skriftliga dokument såsom remissvar, utredningar och aktörernas egna skrifter. Delstudien är beräknat att pågå 10 månader under år 2011.

Kerstin Bartholdsson

Hanna Sofia Johansson

Läs mer om projektet här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!