10-05 Statusbedömning av fjärrvärmerörsystem.

Syftet med projektet är att ta ett första steg mot att utveckla en modell för teknisk statusbedömning av ett befintligt ledningsavsnitt. Modellen kan sedan ligga till grund för en skattning av ekonomisk livslängd, det vill säga en ekonomisk värdering av lönsamheten i att byta ut ledningen kontra att låta den ligga kvar.

Fokus för projektet är polyuretanisolerade rör med polyetenmantel. Målsättningen är att man med en enkel och billig metod ska kunna ta ett prov från ledningen utan att behöva ta den ur drift. Provet karakteriseras därefter med avseende på mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper. Kvarvarande teknisk livslängd och olycksrisk med hänsyn tagen till framskriden termisk och oxidativ nedbrytning av materialen skattas med statistiska metoder. Framtida värmeisoleringsegenskaper extrapoleras.

Modernisering av fjärrvärmenäten är ett av de viktigaste stegen för en ökad övergripande effektivitet. Det befintliga svenska nätet av prefabricerade fjärrvärmeledningar med polyuretanisolering börjar till stora delar åldersmässigt närma sig sin tekniska livslängd.

I dagsläget finns omkring 16 000 km parledning i Sverige med en genomsnittlig byggkostnad på ca 5 000 kr/m. För att dagens utbytestakt på omkring 50 km/år skulle vara långsiktigt håll­bar krävs en livslängd hos ledningarna på i snitt 320 år. Detta är inte realistiskt, utan den förväntade tekniska livslängden hos dagens prefabricerade fjärrvärmerör torde ligga någon­stans mellan 30 – 70 år. De började installeras i stor skala i början av 1980-talet. Det är alltså rimligt att förvänta sig att ett ökande utbytesbehov de närmaste åren och att reinvesteringsvolymen kommer att behöva öka mellan fem och tio gånger. På sikt kommer det därmed att krävas investeringar på upp till 2,5 miljarder kronor per år. Det är i samma storleksordning som den årliga nybyggnaden, men skillnaden är att reinvesteringarna inte ger några ytterligare intäkter.

Den här processen bör planeras noggrant och för det ändamålet behövs nya verktyg som medger en vederhäftig statusbedömning av befintliga ledningar och möjliggör en värdering – i såväl ekonomiska som miljömässiga termer – av när det är lönsamt att reinvestera.

Sven-Erik Sällberg

Lars Jacobsson

Jan-Henrik Sällström

Olle Ramnäs

Ulf Jarfelt

Läs mer om projektet här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!