Gemensamma satsningar på forskning för ett hållbart Göteborg 

Göteborg Energi och Chalmers fördjupar sitt samarbete med målet att forskningen ska bidra till ett hållbart energisystem. Inledningsvis handlar det om smarta elnät, energieffektivisering i byggnader, energikombinat (produktion av el, värme, drivmedel samt annat i kombination), transport och energi. Budgeten för samarbetet ligger uppemot 6 miljoner kronor per år. 

Göteborg Energi och Chalmers delar visionen om det hållbara samhället och påbörjade under hösten 2010 ett utökat och djupare samarbete över tio år för att realisera det. Fokus ligger på att hitta gemensamma projekt av hög kvalitet, med unika värden. Bland annat kan den befintliga infrastrukturen i Göteborg Energis verksamheter utnyttjas för forskning och fysiska demonstrationer. Så vill vi korta avståndet från forskning till förverkligande. Göteborg med omnejd skall märka att forskningen kan göra en positiv skillnad. Tillsammans tar vi det ansvaret.

Nedan listas de projekt som har startat inom ramen för det fördjupade samarbetet. 

Smarta Elnät 

Dataalgoritmer för nätverk för att stärka anpassningsbarhet och robusthet i elnät
Sedan 2009 har Göteborg Energi ett system för mätinsamling för anläggningar med en strömstyrka understigande 63 A. Systemet hanterar insamling för ca 270 000 anläggningar och använder sig av en radiobaserad teknik som kallas ZigBee.

Införandet av det stora antalet sensorer, insamlingskomponenter och den avancerade mätinfrastrukturen medför att stora volymer av data kommer att förknippas med elnätet. Med lämplig bearbetning och tolkning kan dessa data användas för att stödja resursplanering, feltolerans och anpassningsbarhet i nätet. Till exempel kan man föreställa sig att man med rätt information till hands kan (1) styra och aggregera elleveransen efter behov, (2) upptäcka kritiska situationer och reagera för att isolera delar av nätet eller (3) låta kunder eller komponenter ta förplanerade beslut för att förbättra energieffektiviteten. I detta sammanhang går möjligheter och utmaningar hand i hand, men en förutsättning är att effektivt kunna bearbeta de stora volymer av distribuerade data som finns tillgängliga i systemet för att skapa information som kan ligga till grund för beslut. 

Brytare i smarta elmätare
Göteborg Energi har installerat så kallade brytare, som övervakar och styr hur mycket ampere som skickas via elledningar, i vissa elmätare. Vi är ett av få företag som gjort detta vilket innebär att man har en mycket bra och speciell position för att utöva forskning kring användandet av brytare i elnätet. 

Genom brytare i elmätare kan exempelvis kunder ges möjlighet att bidra till den nationella effektreserven, vilken syftar till att undvika störningar i elleveranserna som en följd av otillräcklig produktionskapacitet vid de tillfällen då användningen är som högst. Att ha möjlighet att begränsa kunders effekt i överenskommelse med kunden beroende på situation i elnätet ger möjligheter att optimera nätplanering.

Det finns också behov av att forska på brytarens roll i det framtida elnätet. Projektet kommer därför att analysera vilka behov och funktioner som framtidens mätare/brytare skall möta. 

Laddning av Plug-in hybridbussar
I detta projekt används busslinje 60 i Göteborg som testlinje för laddhybridbussar. Bussarna har försetts med ett alternativt batteri som är mer inriktat på energiinnehåll än de batterier som normalt används i hybridbussar. Bussarna byggs för övrigt inte om utan den elmotor som redan finns kommer att användas för framdrivning även i dessa bussar.

Projektet bygger kunskap om laddteknik och hur laddsystem optimeras vilket kan användas för att bygga strategier för införande av laddhybridbussar.

HVDC-lab
HVDC-teknik innebär högspänd likström som möjliggör överföring av elenergi långa sträckor med låga förluster jämfört med konventionell växelspänningsteknik. HVDC-anläggningen är en del av Göteborg Wind Lab, som invigdes i januari 2012 på Risholmen i Göteborg. 

Vindkraftverket är konstruerat speciellt för havsbaserad vindkraft. Turbinen och HVDC-anläggningen är en del i ett större projekt där det övergripande målet är att tekniskt demonstrera, verifiera och utvärdera egenskaper hos en vindturbin i skalan 4MW. HVDC-anläggningen medför den unika möjligheten att kunna prova att vindkraftverket uppfyller samtliga de krav som nätägare ställer på ett vindkraftverk. Speciellt gäller detta drift vid spänningsdippar och olika frekvenser. HVDC-anläggningen är även lämplig för att prova annan elektrisk utrustning och dess förmåga att kopplas in till elnätet samt dess möjlighet att motstå störningar från elnätet. 

Läs mer om Göteborg Wind Lab här.

Energi i byggnader 

Smarta energinät – koppling mellan smarta elnät och smarta fjärrvärmenät
I världen idag pågår en utveckling dels av smarta elnät och dels av smarta fjärrvärmenät. I projektet utreds kopplingen mellan de båda energisystemen. Genom att i ett tidigt skede se de båda systemen som ett sammanhängande energisystem och inte som två separata system, undviker man att hamna i en situation där de båda energislagen har optimerats efter sina egna förutsättningar och ej för att fungera optimalt i samverkan. 

Byggnadsintegrerad elproduktion
Ny lagstiftning, stigande energipriser samt växthusproblematiken är alla faktorer som bidrar till en ökad betydelse för förnybar elproduktion vilken kan integreras i befintliga byggnader. Projektet ska ge förslag på hur byggnadsintegrerade solceller - BIPV (Building Integrated Photovoltaics) - kan användas för att förbättra totalekonomin (Life Cycle Cost) vid ny- och ombyggnation i Sverige. Genom projektet kommer man att skapa förutsättningar för:

  • Teknisk integration i prefabricerade byggtekniska lösningar för att minska installationskostnad inom bygg- och energibranschen.

  • Byggtekniska principlösningar som optimerar produktion och minimerar kostnad.

  • Kunskap om småskalig elproduktion och dess integration i befintligt elnät.

More by Less - Fjärrvärmens roll i ett framtida energisystem där människan står i fokus 
Energibehovet i bostäder utgör en betydande del av Sveriges energianvändning. Det är idag möjligt att utforma byggnader med ett teoretiskt mycket lågt energibehov, men för att energibehovet i praktiken ska vara lågt krävs att de boende själva bidrar genom energieffektiva beteendemönster. I detta projekt ska verktyg tas fram som underlättar för de boende att ta till sig dessa nödvändiga beteendeförändringar.

Fjärrvärmen erbjuder stora möjligheter till energieffektivisering i energisystemet och har därmed en mycket viktig roll i ett framtida hållbart samhälle. Genom att utifrån ett användarperspektiv titta på människors beteende och kunskaper om fjärrvärme kan förutsättningar för en hållbar energianvändning i bostäder och samhälle skapas.

Transport och energi 

Älvpendel som plattform för utprovning och validering av teknologi
Projektet syftar till att klarlägga förutsättningarna för att inkludera möjligheten att utvärdera alternativa drivkällor i pågående projekt med Västtrafiks nästa generation av älvpendelfartyg. Konkret mål för projektet är att utreda förutsättningarna för att använda en framtida Älvpendel som testplattform för ny teknologi.

Projektet avslutades i december 2011, slutrapport kommer att publiceras här.

Energi- och miljöindex för sjöfart
Miljö- och hållbarhetsinformation är en viktig del av hållbarhetsarbete i företag och offentlig sektor. Att få standardiserad form och en certifiering av data är en viktig förutsättning för att kunna använda informationen. 

Industrin har under lång tid inte sett sjötransport som en miljö och hållbarhetsmässigt prioriterad del av en produkts livscykel. På senare tid har dock intresset ökat, främst genom att sjötransport totalt utgör en stor del av svensk import och att konsumenter/kunder ställer krav på redovisning av total miljöpåverkan från produkter.

Det finns idag en uppsjö av olika index och försök till standardisering. I projektet görs en inventering och utvärdering av befintliga index. Projektresultatet utgör en startpunkt för att kunna utvärdera olika index vad avser användningsområde och användare. 

Projektet avslutades i december 2011.

För närvarande pågår framtagning av projekt inom energikombinat. 

Har frågor om våra gemensamma satsningar på forskning är du välkommen att kontakta Ulf Hagman på Göteborg Energi eller Maria Grahn på Chalmers.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!