Prioriterade forskningsområden

1 Energimarknadens förändring

Energimarknaderna har blivit gradvis mer komplexa. Branschen har genomgått en avreglering och samtidigt utsätts den för förnyade starka krav på hållbarhet och miljö. Dessutom sker ständigt teknikbyten och en internationalisering. Dessa faktorer gör det till en utmaning för aktörer att planera strategiskt.

Dessa förhållanden kan ge upphov till en rad intressanta forskningsfrågor som exempelvis marknadens spelregler, affärsutveckling, prissättning samt utformningen av samhällets styrning.

2 Energimarknadens aktörer

Konkurrensen på energimarknaden kräver utökad kunskap bland kunderna kring energitjänster och energiteknik i relation till egna behov, värderingar och användning. Kunderna på marknaden har varierande behov och förutsättningar antingen de finns inom industrisektorn, kontor och handel, offentlig verksamhet, fastighetsägare eller enskilda hushåll.

Även för energiföretagen behövs kunskap om kunders värderingar, attityder, priskänslighet och deras behov av skilda typer av energitjänster när det gäller energianvändning, effektivisering och teknik för att kunna utveckla och marknadsföra sina energitjänster.

Relationen mellan företagen och kunden kan ge upphov till många viktiga forskningsfrågor exempelvis kring styrmedels funktion och effektivitet, kunders behov och efterfrågan på tjänster eller företagens marknadsstrategier i kommunikationen med kunder på marknaden.

3 Miljökonsekvenser och utveckling av hållbara energisystem

Energisystemets utveckling mot ökad bärkraft är av stort intresse. Studier inom detta område kan gälla flera forskningsdiscipliner och/eller samarbete mellan dem. Exempel på områden är:

 • Effekten av olika planerade och framtida styrmedel på energisystemets omställning mot hållbarhet

 • Nya teknikers eller systems påverkan på miljön under olika framtida scenarier

 • Miljökonsekvenser vid effektivisering/besparing av energi och avvägning mellan effektivisering och produktion

En annan angelägen forskningsuppgift kan vara att kartlägga hur energiföretagen ska kunna förbättra inomhusklimatet samtidigt som energin används effektivare.
Likaså bör samband mellan energi, miljö och avfall ur hushållningsperspektiv vara intressanta att studera.

4 Ny energiteknik

Teknik och systemriktiga lösningar utgör grunden för alla företag som arbetar i energibranschen för en hållbar utveckling. Inte bara byggande, drift och underhåll av system och anläggningar är teknikbaserade verksamheter. Även utveckling av energitjänster, miljövård och resursanvändning är i hög grad beroende av tillgång till god teknik.

Stöd kan lämnas till projekt som innebär utveckling av nya tekniska lösningar, exempelvis utveckling av:

 • teknik för ökad användning av förnybara energikällor baserade på sol, vind och vatten

 • anläggningsteknik samt metoder för förnyelse och effektivisering inom distributions- och användningsområdena

 • teknik för lokal, småskalig produktion av el, värme och kyla

 • nya systemintegrerade tekniska lösningar på såväl material/produktnivå som sektors/samhällsnivå (solceller, bränsleceller mm.)

 • teknik för avskiljning och lagring av koldioxid

 • teknik för övergången till ett transportsystem med betydligt lägre utsläpp av föroreningar än vårt nuvarande

 • sunda och energieffektiva byggnader med låg miljöbelastning

 • effektiv fastighetsdrift genom styrning och övervakning ("Intelligenta" byggnader)

 • effektiva energiomvandlingsprocesser för i första hand bioenergi och avfall.

 • metoder för diagnostik och tillståndstyrt underhåll

 • kommunikationssystem och annan informationsteknik för bättre resursutnyttjande

 • verktyg/modeller för värdering av och investering i nya hållbara tekniska lösningar och system.


Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!