More by Less - Fjärrvärmens roll i ett framtida energisystem där människan står i fokus

Energibehovet i bostäder utgör en betydande del av Sveriges energianvändning. Det är idag möjligt att utforma byggnader med ett teoretiskt mycket lågt energibehov, men för att energibehovet i praktiken ska vara lågt krävs att de boende själva bidrar genom energieffektiva beteendemönster. 

I detta projekt ska verktyg tas fram som underlättar för de boende att ta till sig dessa nödvändiga beteendeförändringar.

Fjärrvärmen erbjuder stora möjligheter till energieffektivisering i energisystemet och har därmed en mycket viktig roll i ett framtida hållbart samhälle. Genom att utifrån ett användarperspektiv titta på människors beteende och kunskaper om fjärrvärme kan förutsättningar för en hållbar energianvändning i bostäder och samhälle skapas.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus