HVDC-lab

HVDC-teknik innebär högspänd likström som möjliggör överföring av elenergi långa sträckor med låga förluster jämfört med konventionell växelspänningsteknik. HVDC-anläggningen är en del av Göteborg Wind Lab, som invigdes i januari 2012 på Risholmen i Göteborg. 

Vindkraftverket är konstruerat speciellt för havsbaserad vindkraft. Turbinen och HVDC-anläggningen är en del i ett större projekt där det övergripande målet är att tekniskt demonstrera, verifiera och utvärdera egenskaper hos en vindturbin i skalan 4MW. HVDC-anläggningen medför den unika möjligheten att kunna prova att vindkraftverket uppfyller samtliga de krav som nätägare ställer på ett vindkraftverk. Speciellt gäller detta drift vid spänningsdippar och olika frekvenser. HVDC-anläggningen är även lämplig för att prova annan elektrisk utrustning och dess förmåga att kopplas in till elnätet samt dess möjlighet att motstå störningar från elnätet. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus