Byggnadsintegrerad elproduktion

Ny lagstiftning, stigande energipriser samt växthusproblematiken är alla faktorer som bidrar till en ökad betydelse för förnybar elproduktion vilken kan integreras i befintliga byggnader. 

Projektet ska ge förslag på hur byggnadsintegrerade solceller - BIPV (Building Integrated Photovoltaics) - kan användas för att förbättra totalekonomin (Life Cycle Cost) vid ny- och ombyggnation i Sverige. Genom projektet kommer man att skapa förutsättningar för:

  • Teknisk integration i prefabricerade byggtekniska lösningar för att minska installationskostnad inom bygg- och energibranschen.

  • Byggtekniska principlösningar som optimerar produktion och minimerar kostnad.

  • Kunskap om småskalig elproduktion och dess integration i befintligt elnät. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus