Göteborgs Stads självdeklaration 2012

Förbättringsarbete ger resultat för Göteborg Energi

Efter ett intensivt arbete med de förbättringsförslag som lämnades 2011 visar årets verifiering ett förbättrat resultat. Uppföljningen visar också på behov av vidare arbete med internkontroll i inköpsprocessen – ett arbete som redan pågår.

Självdeklarationen har på uppdrag av Göteborgs Stad utvecklats av Deloitte, Ernst & Young och PwC, som ett led i Göteborgs Stads arbete att utveckla och stärka riskhantering och intern kontroll inom området ”verksamhetsövergripande” och inköpsp‌​rocessen. Under hösten 2012 har Deloitte följt upp inköps-processen på Göteborg Energi. Uppföljning av ”verksamhetsövergripande” har inte skett i årets verifiering.

Resultatet av verifieringen är enligt Deloittes bedömning att anse som normalt i jämförelse med vad andra organisationer brukar erhålla när verifieringen genomförs för andra gången. Deloitte anser att resultatet är bättre jämfört med föregående år efter att Göteborg Energi har arbetat med att åtgärda de förbättringsförslag som lämnades 2011. Verifieringen visar även på områden där den interna kontrollen i inköpsprocessen kan förbättras.

Utvärderingen har gjorts enligt en tregradig skala (se ytterligare information i länkad rapport):

Rött = stort behov av förbättring. Gult = behov av förbättring. Grönt = god måluppfyllelse

Självdeklaration

Resultat för Göteborg Energi 2012

 Göteborg Energi har genomfört ett omfattande arbete sedan styrelsen antog en åtgärdsplan för hela självdeklarationen gällande verksamhetsövergripande kontroller och inköpsprocessen i mars 2012. Inom området verksamhetsövergripande kontroller har system för intern styrning och kontroll har tagits fram. Under hösten har riskanalyser genomförts i hela organisationen som har resulterat i förslag till områden där åtgärdsplaner ska tas fram.

En handlingsplan för att utveckla inköpsprocessen beslutades också under året. I september infördes en helt ny inköpsprocess på Göteborg Energi som framförallt innebär tydligare styrning, nya delegationsordningar för beställningar och fakturahantering samt en stärkt inköpsavdelning som hanterar koncernens inköp.

− Vi har genomfört ett stort arbete i hela organisationen för att komma tillrätta med de brister som funnits i bland annat inköpsprocessen. Det känns bra att vi får bekräftat av externa revisorer att vi är på rätt väg, säger Lotta Brändström, vd på Göteborg Energi.

Läs mer i rapporten samt på www.goteborg.se.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Brändström, vd, telefon 031-62 60 01

Annette Johansson, tf Kommunikationschef, telefon 031-62 67 64

Dokument:

Rapporten

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!