Styrelse 

Styrelsen bär det yttersta ansvaret och ska förvalta bolagets angelägenheter och aktieägarnas intresse. Göteborg Energi AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter som speglar den politiska sammansättningen i Göteborgs kommunfullmäktige. Vid styrelsens möten deltar tre representanter för arbetstagarorganisationerna inom koncernen. Dessa har ej beslutanderätt. De flesta av koncernens övriga bolag har styrelser bestående av tjänstemän från moderbolaget.

Formerna för en styrelses arbete fastställs av styrelsen i form av en arbetsordning. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt.

Styrelsens ordförande ska genom kontakter med verkställande direktör följa företagets utveckling mellan styrelsemötena samt svara för att styrelsens ledamöter löpande får den information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget.

Styrelsemöten 

Enligt styrelsens arbetsordning ska tio ordinarie möten hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena kan styrelsen sammankallas vid behov. Arbetsordningen anger att agendan ska innehålla följande ärenden vid varje ordinarie möte:

 • VD:s rapport om verksamheten i bolaget och koncernen.

 • Bolaget och koncernens ekonomiska resultat och ställning i enlighet med fastställd ekonomisk rapportering till ägaren.

 • Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget och koncernen.


Dessutom finns bland annat följande ärenden på agendan varje år:

 • Februari: Årsredovisning och koncernsredovisning, förslag till vinstdisposition, genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser, årsrapport, finansiella anvisningar 

 • Mars: Fastställande av styrelsens arbetsordning, instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

 • April: Delårsbokslut, uppföljningsrapport 1

 • Juni: Budgetanvisning

 • Augusti: Affärsplan

 • September: Delårsbokslut, uppföljningsrapport 2

 • Oktober: Antagande av årsbudget

 • December: Uppföljningsrapport 3

Valberedning 

Ledamöter till Göteborg Energi AB:s styrelse föreslås av de politiska partierna och ärendet bereds av Göteborgs Stads valberedning. 

De flesta dotterbolagen i koncernen Göteborg Energi har tjänstemannastyrelser. Göteborg Energi, som har en nomineringskommitté, lämnar förslag till Göteborgs Stads valberedning avseende ledamöter och suppleanter till de helägda och vissa delägda dotterbolagsstyrelser i enlighetmed bolagsordningarna. Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om tillsättningen av ledamöterna.

Ersättningar till ledande befattningshavare 

Göteborg Energi har formaliserade och kända processer för beslut om ersättning till ledande befattningshavare. Löner och andra förmåner beskrivs i not 3 i års- och hållbarhetsredovisningen.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!