Bolagsordning för Skövde Biogas AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12)
Org. Nr. 556878-1560

§ 1

Bolagets firma är Skövde Biogas AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla biogasverksamheten i ägarkommunerna för att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vidare är också syftet att kunna säkerställa leveranssäker och prisvärd biogas för ägarkommunernas medborgare och företag.

Föremålet för bolagets verksamhet är projektering, uppförande, förvaltning, drift och utveckling av en biogasanläggning i Skövde, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt att bedriva handel med biogas samt därmed förenlig verksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund. För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen (5 kap. 1§ naturgaslagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta respektive ägarkommuns ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av sex (6) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Av dessa utses tre (3) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Göteborgs kommunfullmäktige och tre (3) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Skövdes kommunfullmäktige. Av Göteborgs kommunfullmäktige utsedd suppleant får endast tjänstgöra istället för ledamot som utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige och av Skövdes kommunfullmäktige utsedd suppleant får endast tjänstgöra istället för ledamot som utsetts av Skövdes kommun-fullmäktige. Göteborgs kommunfullmäktige skall utse ledamöter och suppleanter årligen och mandattiden för ledamöterna och suppleanterna skall löpa från årsstämma i bolaget ett år till slutet av årsstämma i bolaget påföljande år. Mandattiden för ledamöter och suppleanter som utses av Skövdes kommunfullmäktige skall löpa från den årsstämma i bolaget som hålls närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som hålls närmast efter det att nästa val till kommunfullmäktige förrättats.

Någon av de ledamöter som utses av Göteborgs kommunfullmäktige skall vara styrelsens ordförande.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige och Skövdes kommunfullmäktige ha rätt att utse högst två lekmannarevisorer vardera med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som respektive fullmäktige bestämmer.

Denna bestämmelse får ej ändras utan medgivande av Göteborgs respektive Skövdes kommunfullmäktige.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11

Kallelse till årsstämma och bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisors granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges och Skövdes kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborgs respektive Skövdes kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

§ 15

Vid årsstämman äger aktieägare rätt att rösta för fulla antalet innehavda aktier.

§ 16

Har aktie övergått till någon (tidigare aktieägare eller annan), ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget omfattat.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet, när övergången skett mot ersättning, motsvara utgiven ersättning. Om ersättningen erlagts med annat än pengar, ska lösenbeloppet motsvara däremot svarande värde. Om det förekommer anledning att anta att mellan överlåtaren och förvärvaren inte har blivit så bestämt och betalt som anmälan om fånget anger, ska lösenbeloppet istället bestämmas enligt nedan.

Om överenskommelse inte träffas om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet, när övergången inte skett mot ersättning, motsvara aktiens verkliga värde. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Tvist om lösningsrätt, om lösenbeloppets storlek och därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande, administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”), inom två månader, räknat från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Institutets regler för Förenklat Förfarande ska gälla om Institutet inte med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara i Göteborg.

§ 17

Denna bolagsordning får inte ändras utan att samtliga aktieägare är ense därom. Ändring av § 3 och § 9 förutsätter dessutom medgivande från Göteborgs respektive Skövdes kommunfullmäktige.

Antagen den 8 mars 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!