Bolagsordning för Partille Energi Nät AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12)
Org. Nr. 556528-5698

§ 1

Bolagets firma är Partille Energi Nät AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Partille kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla distribution av el i Partille kommun, för att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet inom Göteborgsregionen. Vidare är också syftet att kunna säkerställa en god elförsörjning samt en prisvärd distribution av el till ägarkommunernas medborgare och företag samt att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva elnätverksamhet i Partille kommun. Med elnätverksamhet avses att ställa elektriska anläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar samt mätning av överförd effekt och energi.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver elnätsverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till ägarkommunerna i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet enligt 7 kap. 1§ ellagen.

Bolaget ska inhämta respektive ägarkommuns ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6

Styrelse skall bestå av lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter, och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Av dessa utses högst två (2) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Göteborg Energi AB, och högst två (2) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Partille kommunfullmäktige. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Styrelsen utser själv ordförande och vice ordförande.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig kan Göteborg kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med suppleant och Partille kommunfullmäktige en lekmannarevisor med suppleant. Uppdrag som lekmannarevisorer och suppleant gäller för den tid som Göteborg respektive Partille kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall utgöra kalenderår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören avlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 11

Kallelse till årsstämma och bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före årsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Partille Energi AB:s och Partille kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborg respektive Partille kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Vid årsstämman äger aktieägare rätt att rösta för fulla antalet innehavda aktier.

Antagen den 17 maj 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!