Bolagsordning för Partille Energi AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12)
Org. Nr. 556478-1440

§ 1

Bolagets firma är Partille Energi AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Partille kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i ägarkommunerna samt medverka i utvecklingen av en hållbar Göteborgsregion. Vidare är också syftet att säkerställa hög leveranssäkerhet samt konkurrenskraftiga priser för ägarkommunernas medborgare.

Föremålet för företagets verksamhet är att inom Partille kommun bedriva energiproduktion och energidistribution inom el-, gas- och fjärrvärmeområdena, att äga och förvalta data- och kommunikationsförbindelser, att bedriva upplåtelse av data- och kommunikationsförbindelser att äga och förvalta fastigheter och anläggningar liksom att bedriva till energirörelsen anknytande service.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver elnätsverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till ägarkommunerna i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet enligt 7 kap. 1§ ellagen.

För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till ägarkommunerna i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet enligt 5 kap. 1§ naturgaslagen.

För den del av bolagets verksamhet som bedriver fjärrvärmeverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom ägarkommunerna i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmesverksamhet enligt 39 § fjärrvärmelagen.

Bolaget ska inhämta respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter, och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Av dessa utses högst två (2) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Göteborg Energi AB, och högst två (2) ledamöter och högst två (2) suppleanter av Partille kommunfullmäktige. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig kan Göteborg kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med suppleant och Partille kommunfullmäktige en lekmannarevisor med suppleant. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid Göteborg respektive Partille kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall utgöra kalenderår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören avlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 11

Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Göteborg Energi AB:s och Partille kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborg respektive Partille kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras aktieinnehav.

§ 15

Vid årsstämman äger aktieägare rätt att rösta för fulla antalet innehavda aktier.

§ 16

Har aktien övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämnt fördelas bland, dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens marknadspris.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid (inom 30 dagar) äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§ 17

Denna bolagsordning får inte ändras utan att samtliga aktieägare är ense därom.

Antagen den 29 maj 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!