Bolagsordning för Göteborg Energi Nät AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12)
Org. Nr. 556379-2729

§ 1

Bolagets firma är GÖTEBORG ENERGI NÄT AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla distribution av el i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vidare är också syftet att kunna säkerställa en god elförsörjning samt en prisvärd distribution av el till Göteborg Stads medborgare och företag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ställa starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet (7 kap. 1§ ellagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 100 och högst 400.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.

Antagen den 8 mars 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!