Bolagsordning för Göteborg Energi Din El AB

(H 2013 nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12) Org. Nr. 556572-4696

§ 1

Bolagets firma är GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att utveckla energihandeln på ett sätt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp av energi och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster till slutkund samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och är undantagen från lokaliseringsprincipen (7 kap. 1§ ellagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 000 kr och högst 400 000 000 kr.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter, med högst sex (6) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.

Antagen den 14 maj 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!