Bolagsordning för GoBiGas AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12) Org. Nr. 556775-3701

§ 1

Bolagets firma är GoBiGas AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att utveckla biogasteknik och biogasverksamhet för att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vidare är också syftet att kunna säkerställa leveranssäker och prisvärd biogas för stadens medborgare och företag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och nyttja teknik och att anlägga, äga och förvalta anläggningar för produktion av SNG (Substitute Natural Gas) och övriga anläggningar i anslutning till sådan produktion såsom transportanordningar för bränslen samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1§ naturgaslagen).

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 kr och högst 800 000 kr.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 200 000 och högst 800 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag om lekmannarevisorer och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev på posten tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Aktie får överlåtas till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, endast efter att den erbjudits till förköp. Endast aktieägarna har förköpsrätt. Förköpet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Ansökan om erbjudande till förköp skall ske skriftligen till bolagets styrelse med angivande av vilka aktier ansökan omfattar samt vilka villkor som ställs för förköpet.

När ansökan gjorts om erbjudande till förköp, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar förvärva aktierna, att skriftligen framställa sådan begäran hos bolaget inom två (2) månader, räknat från ansökan hos styrelsen om erbjudande till förköp.

Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt förköp önskas utövas avseende flera aktier, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som önskar förvärva dessa.

Förköpspriset skall motsvara det belopp som på föreskrivet sätt anges i förköpserbjudandet. För förköp skall inga andra villkor gälla.

Talan enligt 4 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) får väckas inom två (2) månader från behörig anmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551). Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Aktier som förköpts skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt, då priset för aktierna blev bestämt.

§ 15

Bolagets vinst och behållna tillgångar skall vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna.

Antagen den 8 mars 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!