Bolagsordning för Ale Fjärrvärme AB

(H 2013 nr nr 11, P 2013-01-31, § 17, Dnr 1355/12) Org. Nr. 556041-0978

§ 1

Bolagets firma är ALE FJÄRRVÄRME AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla fjärrvärmeverksamheten i syfte att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd fjärrvärme för ägarkommunernas medborgare och företag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ale kommun förvärva byggnader eller fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader för handel, industri och hantverk, uppföra och driva panncentraler och fjärrvärmeanläggningar samt annan därmed förenlig verksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver fjärrvärmeverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom ägarkommunerna i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmesverksamhet enligt 39 § fjärrvärmelagen.

Bolaget ska inhämta respektive ägarkommuns ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst lika många suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen på ordinarie årsstämma intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

Styrelsen skall utse en verkställande direktör för handhavande av bolagets löpande förvaltning.

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 10

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall utgöra kalenderår.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.

§ 13

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 14

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande till stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.

 8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

 13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15

Årsstämma skall hållas i Göteborgs kommun. Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Därefter skall val ske av ordförande vid stämman. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, åligger det den som öppnat stämman att såsom ordförande leda förhandlingarna till dess röstlängd blivit godkänd och ordförande valts.

§ 16

Vid årsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda eller företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Antagen den 8 mars 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!