Ägardirektiv

Ägardirektiv för Göteborg Energi AB
organisationsnummer 556362-6794

Kommunala ändamålet

Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag.

Bolagets uppdrag

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet.

Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Bolaget ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning. Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt delta i processen för ett fossilt oberoende Göteborgssamhälle.

Bolaget ska i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.

Kommunala principer

Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs stad.

För att bolaget ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta ägardirektiv, kan bolaget i de fall speciallagstiftningen tillåter bedriva verksamheten utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att bolaget ska pröva och motivera utifrån stadens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen.

Verksamheten kan även vara av sådan beskaffenhet att frågan ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som anges i Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.

Samverkan

Bolaget ska samverka med akademin och näringsliv samt andra aktörer. Bolaget ska aktivt och strukturerat genom påverkan av exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Göteborgs stad och bolaget önskvärd utveckling.

Ekonomiska förutsättningar

För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet.

Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

Ekologiska och sociala förutsättningar

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.

Implementering

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.

Antagen den 8 mars 2013

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!