Bolagsstyrning 

Koncernen Göteborg Energi är en del av Göteborgs Stad. Följande riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag tillämpas.

Göteborgs Stadshus AB är Göteborg Energi AB:s moderbolag och utövar den formella äganderollen över Göteborg Energi AB. Det sker bland annat genom representation vid bolagsstämma i Göteborg Energi AB. Stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust samt utfärdande av ägardirektiv med mera. 

Regelverk för bolagsstyrning 

Styrningen utgår från aktuella lagar, regler, principer och styrande dokument såsom:

 • Aktiebolagslagen

 • Kommunallagen

 • SKL:s Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag

 • Bolagsspecifikt ägardirektiv för Göteborg Energi AB

 • Generellt ägardirektiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag

 • Styrande dokument från Göteborgs Stad

 • Styrande dokument inom koncernen Göteborg Energi

Därutöver styrs dotterbolagen utifrån Göteborgs Stads prioriterade mål samt koncernen Göteborg Energis affärside, vision och kärnvärden med mera.

Ägardirektiv 

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolagets styrelse och verkställande direktör. Göteborg Energi AB har antagit två ägardirektiv som är utarbetade och fastställda av kommunfullmäktige i Göteborg. Det ena är ett generellt ägardirektiv för stadens samtliga hel- och delägda bolag som bland annat anger bolagets ändamål och uppdrag. Det andra är ett bolagsspecifikt ägardirektiv framtaget för Göteborg Energi AB. Genom antagande av ägardirektiv åläggs Göteborg Energi att följa av Göteborgs Stad utfärdade styrande dokument.

Göteborgs Stad utövar ägarstyrning genom att det är kommunfullmäktige som väljer styrelseledamöter, lekmannarevisorer och revisorer för både moderbolag och samtliga helägda dotterbolag. Det är också kommunfullmäktige som fastställer ersättning till styrelse och revisorer. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av större vikt eller annars av principiell beskaffenhet. I bolagsordningen för samtliga koncernens helägda bolag ska fastslås anledningen till kommunens ägande av bolaget.

Principer för intern bolagsstyrning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en översyn av Göteborgs Stads kommunala bolag. Som ett led i detta har Göteborg Energi arbetat fram ett ramverk för bolagsstyrning av koncernens dotterbolag som vilar på ett antal grundläggande principer:

 • Bolagsstyrningen ska vara effektiv och enhetlig för samtliga koncernens företag.

 • Tydlig rollfördelning ska råda mellan moderföretag och dotterföretag.

 • Göteborg Energi ska verka aktivt i sina dotterföretag och ta ansvar för sitt ägande.

 • Medborgare och ägarrepresentanter ska känna förtroende för att styrningen av företagen inom koncernen sker ändamålsenligt och effektivt.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!