Konsumentens rättigheter enligt 8 kap. naturgaslagen

8 kap. 2 § naturgaslagen ger konsumenten en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor som strider mot 8 kap. naturgaslagen och som är till nackdel för konsumenten.

8 kap. 3-6 §§ naturgaslagen ger konsumenten rättigheter i samband med avbrytande av överföring av naturgas på grund av konsumentens avtalsbrott. Rättigheterna innebär att gasnätsföretaget och naturgasleverantören enbart har rätt att avbryta överföringen av naturgas under vissa särskilt angivna omständigheter och i enlighet med iakttagande av angivna rutiner.

8 kap. 7 § naturgaslagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av överföring av naturgas av säkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de fall gasnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

8 kap. 8-12 §§ naturgaslagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd vid avbruten överföring av naturgas. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning för skada i de fall avbrytande av överföringen av naturgas sker och gasnätsföretaget eller naturgasleverantören härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 8 kap. 3-4 och 7 §§ naturgaslagen. Rättigheten, avseende 8 kap. 3-4 §§, gäller även om konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från gasnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom gasnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det att skadan inträffade.

8 kap. 13 § naturgaslagen ger konsumenten rätt till ett avtal med

naturgasleverantören. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har konsumenten i förhållande till gasnätsföretaget, enligt 8 kap. 14 § naturgaslagen, med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan avtalet ingås eller bekräftas.

8 kap. 15 § naturgaslagen ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till naturgasleverantören. Om gasnätsföretaget eller naturgasleverantören erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).

8 kap. 16 § naturgaslagen ger konsumenten en rätt att av naturgasleverantören informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet. Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att naturgasleverantören skickade meddelandet till konsumenten.

8 kap. 17 § naturgaslagen ger konsumenten en rätt att få information från naturgasleverantören om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

8 kap. 18 § naturgaslagen ger konsumenten en rätt att på gasnätsföretaget och naturgasleverantören hemsidor få information om sina rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning. Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband med fakturor.

8 kap. 19 § naturgaslagen ger konsumenten rätt att byta naturgasleverantör utan kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från naturgasleverantören inom sex veckor från det att leveransen upphörde.

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!