Gasnätpriser med tillhörande villkor 2017 

Från och med 1 januari 2017 gäller nya gasnätpriser med tillhörande villkor på naturgas till näringsverksamhet. 

Naturgasnät 

Naturgasnätet i Göteborg ägs av Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) som är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. GEGAB äger och driver gasnätet till kunder som bedriver näringsverksamhet i Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum och Kungälv.

Alla kan begära att bli anslutna till naturgasnätet. Kostnaden för att bli ansluten är individuell och beror på anläggningskostnader.

Prisklasser 

I tabellen nedan framgår gasnätpriser för transport av naturgas. Samtliga priser gäller från och med 1 januari 2017 och är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter. 

Myndighetsavgiften är för närvarande 0,1 öre/kWh, enligt naturgasförordningen (2008:1330).

Prisklass

Effekt kW 

Fast pris kr/år 

Effektpris kr/kW och år

Energipris öre/kWh 

 B1

0-49

2000

0

16,64

 B2

50-99

3 400 

0

16,12 

 B3

100-199 

4 700 

126 

8,16

 B4

200-999 

11 100 

125 

7,41

 C1

1 000-1 499

42 600 

122 

6,54 

 C2

1 500-4 999 

107 300 

121 

4,90

 C3

5 000-14 999

247 300

118 

3,52

 C4

15 000-49 999

437 400

111

1,81

 D1

50 000-199 999 

437 400

111

1,26

 D2

200 000- 

Se nedan 

Se nedan 

Se nedan 

Effekt 

  • För kunder inom prisklass B1 till och med C4 gäller avtalad effekt. Effekten framgår av nätavtalet.

  • För kunder inom prisklass B1 till och med B4 är avtalad effekt lika med märkeffekt.

  • Kunder inom prisklass C1 till och med D1 har möjlighet att justera sin avtalade effekt. I de fall kundens verkligt uttagna timmedeleffekt överskrider den avtalade effekten debiterar GEGAB en överuttagsavgift.

  • För kunder inom prisklass D2 gäller kundens maximalt uttagna dygnsmedelkapacitet per gasdygn.

Över 200 000 kW 

En kund som har flera uttagspunkter inom prisklasserna C1 till D2, varav minst en uttagspunkt större än 200 000 kW, kan sammanlagra sina uttagna effekter inom GEGAB:s nätområde. För mer information om gasnätpris och överföringsvillkor för kund inom prisklass D2, kontakta din säljare eller kundservice.

Överuttagsavgift 

Överuttagsavgift gäller för kunder inom prisklass C1 till och med D1 samt kunder med säsongspris. I de fall kundens verkligt uttagna timmedeleffekt överskrider avtalad effekt debiterar GEGAB en överuttagsavgift för den del av effekten som överskrider den avtalade effekten. Överuttagsavgiften debiteras separat. 

Överuttagsavgiften sker när:

(P högsta verkliga uttag - P avtalad) > 0, P=timmedeleffekt

Överuttagsavgiftens storlek är 1,2 * (P högsta verkliga uttag - P avtalad) * effektpriset inom respektive prisklass. (se kolumn Effektpris under Gasnätpriser)

Exempel: 

Om en kund avtalar om 2 000 kW och under månaden gör ett uttag på 2 100 kW blir överuttagsavgiften för den enskilda månaden 1,2*(2 100-2 000)*121 kr/kW, dvs 14 520 kr.

Säsongspris 

För kunder i prisklass D1 och D2 erbjuds möjlighet till att debiteras enligt säsongspris. Säsongspris kan enbart erbjudas om anläggningen har varit i drift längre än 1 år och uppfyller följande två kriterier:

1. Energiförbrukning under perioden 1 april - 31 oktober skall vara mer än hälften av den totala årsförbrukningen.

2. Under perioden 1 november till och med 31 mars får endast 20 % av den avtalade effekten tas ut.

Om bägge kriterierna uppfylls ges kunden en reduktion av effektpriset med 80 %.

Säsongprisets tidsrymd börjar kl. 06.00 den 1 november och gäller ett år framåt. Kunden måste varje år skriftligen skicka denna begäran som ska vara GEGAB tillhanda senast den 31 augusti. 

  • Om kunden inte uppfyller kriterie 1, har GEGAB rätt att återkräva det reducerade effektpriset som kunden haft. Detta görs i efterhand.

  • Om kunden inte klarar av att uppfylla kriterie 2, och gör överuttag tillämpas Överuttagavgift.

Exempel: 

Om kunden har en avtalad effekt på 100 000 kW och begär säsongspris. Detta medför att effekten under 1 november - 31 mars är max 20 000 kW. Om kunden i februari månad gör ett uttag på 20 500 kW blir överuttagsavgiften för den enskilda månaden 1,2*(20 500-20 000)*111 kr/kW, dvs 66 600 kr.

Avkopplingsbart Säsongspris 

För kunder i prisklass C1 till och med C4 erbjuds möjlighet att debiteras enligt Avkopplingsbart Säsongspris. Avkopplingsbart Säsongspris kan enbart erbjudas om anläggningen har varit i drift längre än 1 år och uppfyller följande två kriterier:

  • Kundens energiförbrukning för den aktuella anläggningen skall under perioden 1 april - 31 oktober vara mer än hälften av den totala årsförbrukningen.

  • Under vinterperioden 1 oktober - 31 mars har GEGAB möjligheten att vid ett tillfälle per månad, med 5 dagars varsel, koppla bort kunden. Kunden kan vara bortkopplad maximalt under 3 dygn per tillfälle.

Om bägge kriterierna uppfylls debiteras kunden enligt prisklass B2.

Avkopplingsbart Säsongspris gäller ett år i taget och kunden måste skicka en ny begäran varje år. Begäran skall vara skriftlig och GEGAB tillhanda senast den 31 augusti. Uppfylls inte kriterierna har GEGAB rätt att bryta avtalet och i efterhand återkräva samma belopp som ursprunglig prisklass hade haft under perioden.

Betalning 

Betalning av det fasta priset och effektpriset för kundens avtalade effekt sker månadsvis. Betalning av energipriset sker månadsvis enligt uppmätt energimängd.

Biogasinmatning  

Inmatning av biogas i GEGAB:s distributionsnät kan ske enligt överenskommelse och avtal med GEGAB. Ingen ersättning utgår för levererade energimängder till distributionsnätet.  

Värmevärde

Det värmevärdet som står på din gasnätfaktura avser det mått på den energi som frigörs vid din förbränning av natur- och/eller biogas och är vid varje månadsskifte specifikt för just den månaden. Naturgasens värmevärde har enheten kWh/Nm3 och är ca 11 kWh/Nm3.

Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Då en högre inblandning av tysk gas kommer in i den idag danska gasen förändras gasens sammansättning (inga problem för din gasutrustning). Detta ställer krav på att värmevärdet skall vara så korrekt som möjligt, nära uttagspunkten, och kan då bli olika runt om i Göteborg Energis gasnät. Göteborg Energi kommer att ha åtta värmevärdesområden runt om i stan. Längst ner på din faktura ser du vilket värmevärdesområde din/dina anläggningar tillhör (exempelvis ZG0004). 

Allmänna avtalsvillkor gasnät

Använd vår naturgasnät-kalkyl för att räkna ut din årskostnad för naturgasnät

Om ditt företag eller din näringsverksamhet skall koppla bort gasen så kontakta oss.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!