Fjärrvärme 

För att tillgodose våra kunder med värme har vi ett väl förgrenat fjärrvärmenät som matar ut energi från olika värmekällor. Genom fjärrvärmesystemet tar vi vara på en stor del av den energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet. Mycket av fjärrvärmen kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Fjärrvärmen som vi producerar i våra egna anläggningar görs med effektiv kontroll och rening av utsläppen. Vår produktion sker till största del i effektiva kraftvärmeverk som drivs med naturgas eller biobränsle. Utöver kraftvärmeverk har vi även värmepannor, men de använder vi bara när det är riktigt kallt. Det kan vara stora variationer i fjärrvärmens miljövärden från år till år vilket beror på faktorer så som väder, driftstörningar, bränslepriser och tillgången på bränslen. 

Den effektiva produktionen och distributionen i vårt fjärrvärmesystem bidrar till att minska resursanvändningen för uppvärmning. Och genom att vi har en så flexibel produktion kan vi alltid byta ut bränslen allteftersom utveckling av teknik och bränsle går framåt.

Bioprio under 2017 och färdplan för att fasa ut fossila bränslen

Just nu är prognoserna att bränslepriserna fortsätter att vara låga. Det gör att vi för 2017 kan sänka fjärrvärmepriset.  Tillsammans med kunderna i Prisdialogen har Göteborg Energi kommit överens om att både sänka priset och använda en del av utrymmet som de sänkta produktionskostnaderna för fjärrvärme skapar, till att minska fossilanvändningen.

Därför genomför vi koldioxidreducerande åtgärder under beteckningen ”Bioprio" ett samlingsnamn för ett antal åtgärder. Genom Bioprio kommer biobaserad produktion att planeras in före fossilbaserad produktion under 2017. Sammantaget kommer Bioprioåtgärder för upp till 70 miljoner kronor att genomföras.

Kommande åtgärder i planen för att nå fossilfrihet 2030 är lagring av energi i till exempel ackumulatortank. Vi planerar också för en ny biobränslebaserad kraftvärmeanläggning som kommer ge förnybar värme- och elproduktion i Göteborg och sänker koldioxidutsläpp.  

 

Produktionsmix och miljövärden för 2016 

Fjärrvärmens klimatpåverkan 2016 är högre än året innan. Framförallt beror det på att vi optimerar för att säkerställa att fjärrvärmeproduktionen har så låga kostnader som möjligt. Priserna på naturgas och el gjorde att Rya Kraftvärmeverk som producerar el och värme med naturgas användes mer än de två föregående åren. Ökningen beror också delvis på att det var något kallare än 2015 och det behövdes mer fossil spetslast de kallaste dagarna. 

Till höger hittar du miljövärden för fjärrvärme 2016.

 

Tillförd energi inkl. produktionssätt för all producerad fjärrvärme i nätet, exkl Bra Miljöval.

Fjärrvärme 2016

 

Återvunnen energi är energi som kommer från processer där huvudsyftet har varit ett annat än att producera den här energin, men där energin kan tas till vara. Det kan exempelvis vara energi i form av värme och el från avfallsförbränning, spillvärme från en industriell process som inte kan användas och som annars hade kylts bort eller att använda värmen i avloppsvatten. Genom att använda återvunnen energi istället för primära energiresurser räcker resurserna längre.

Långsiktigt miljöarbete 

Göteborg Energi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. 2030 är målet att all fjärrvärme produceras av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme. Under 2016 har åtgärder gjorts inom flera områden för ökad miljöprestanda, till exempel:

  • effektiviseringar har genomförts i anläggningar för fjärrvärmeproduktionen, vilket har lett till en minskad elanvändning 

  • en äldre ångpanna ersatts med en ny vilket innebär att mindre naturgas behöver användas

  • under året har vi sett effekten av den gemensamma optimering med leverantör av återvunnen energi, industriell spillvärme, som gjordes under 2015. Mer industriell spillvärme har tack vare detta kunnat användas till fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme 

Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme). Fjärrvärmens och fjärrkylans miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • hur effektivt energin används 

  • hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan 

  • hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

 

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!