Fjärrvärme 

För att tillgodose Göteborg med värme har vi ett väl förgrenat fjärrvärmenät som matar ut energi från olika värmekällor. Genom fjärrvärmesystemet tar vi vara på en stor del av den energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet. 

Mycket av fjärrvärmen kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Fjärrvärmen som vi producerar i våra egna anläggningar görs med effektiv kontroll och rening av utsläppen. Vår produktion sker till största del i effektiva kraftvärmeverk som drivs med naturgas eller biobränsle. Utöver kraftvärmeverk har vi även värmepannor, men de använder vi bara när det är riktigt kallt. Det kan vara stora variationer i fjärrvärmens miljövärden från år till år vilket beror på faktorer så som väder, driftstörningar, bränslepriser och tillgången på bränslen. 

Den effektiva produktionen och distributionen i vårt fjärrvärmesystem bidrar till att minska resursanvändningen för uppvärmning. Och genom att vi har en så flexibel produktion kan vi alltid byta ut bränslen allteftersom utveckling av teknik och bränsle går framåt.

Bioprio under 2018 och färdplan för att fasa ut fossila bränslen

Tillsammans med kunderna i Prisdialogen har Göteborg Energi kommit överens om att minska användningen av fossila energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Under 2017 har vi genomfört ett antal åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Dessa åtgärder går under namnet Bioprio och innebär i huvudsak att biobaserad eller återvunnen produktion ska prioriteras före fossilbaserad produktion. Bioprio innebär därmed att vi accepterar en merkostnad för produktionen av fjärrvärme för att minska lokala utsläpp av koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktion. Sammantaget skulle Bioprio åtgärder genomföras för upp till 70 Mkr under 2017. 

Förutsättningar i form av energipriser, styrmedel och väder har lett till att vi har minskat vårt koldioxidutsläpp mer än vi förutspådde och till en lägre kostnad. Göteborg Energi har därför i samråd med kunder i Prisdialogen beslutat att göra en återbetalning till samtliga fjärrvärmekunder på återstoden av de 70 Mkr som avsattes för åtgärderna. Återbetalning kommer att göras till kunder som har haft avtal på en fjärrvärmeanläggning under 2017.

 

Produktionsmix och miljövärden för 2017 

Fjärrvärmens klimatpåverkan 2017 är avsevärt lägre än 2016. Det beror på arbetet med Bioprio som genomförts under året, förutsättningarna för fjärrvärme genom till exempel bränslepriser (se ovan) och även på en något varmare utetemperatur under året.

Användningen av biobränslen har ökat under året och även användningen av värmepumparna som återvinner värmen i avloppsvattnet. Naturgas som används i Rya Kraftvärmeverket har minskat.

De beräknade utsläppen från avfallsförbränning har ökat på grund av att schablonvärdet som används vid beräkningen har uppdateras till Naturvårdsverkets senaste värde. Utsläppsminskningen tack vare Bioprio och ovannämnda orsaker är dock större, vilket gör att den totala beräknade klimatpåverkan har minskat.

Till höger hittar du miljövärden för fjärrvärme 2017.

 

Tillförd energi inkl. produktionssätt för all producerad fjärrvärme i nätet, exkl Bra Miljöval.

Diagram tillförd energi 2017

 

Återvunnen energi är energi som kommer från processer där huvudsyftet har varit ett annat än att producera den här energin, men där energin kan tas till vara. Det kan exempelvis vara energi i form av värme och el från avfallsförbränning, spillvärme från en industriell process som inte kan användas och som annars hade kylts bort eller att använda värmen i avloppsvatten. Genom att använda återvunnen energi istället för primära energiresurser räcker resurserna längre.

Långsiktigt miljöarbete 

Göteborg Energi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. 2030 är målet att all fjärrvärme produceras av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme. Under 2017 har åtgärder gjorts inom flera områden för ökad miljöprestanda.

Den åtgärd under 2017 som har haft störst inverkan på fjärrvärmens klimatpåverkan är Bioprio. Förutom det har ett antal mindre åtgärder genomförts, exempelvis: 

  • Energieffektiviseringar i kylanläggningar sparar el i fjärrkylaproduktionen. 

  • Översyn av en pumpstation samt ventilationen i Rosenlundsverket vilket sparar ytterligare el. 

Miljövärdering av fjärrvärme 

Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme). Fjärrvärmens och fjärrkylans miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • hur effektivt energin används 

  • hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan 

  • hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

 

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!